Seminaristi vincentínov pripravili duchovnú obnovu pre mladých

„Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť“ (Jer 20,7 ) – takáto bola téma duchovnej obnovy pre mladých od 14 do 25 rokov, ktorú organizovali seminaristi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul pod vedením pátra Pavla Nogu CM, ktorý povedal: „Cieľom duchovnej obnovy bolo priblížiť mladým rôzne pohľady na cestu povolania. Keďže v dnešnej sekulárnej dobe konzumizmu, pluralizmu a utilitarizmu sú vystavení najmä pokušeniam sveta, týmto sme im chceli priblížiť duchovnú hodnotu povolania.“

Pestrý program tvorili adorácia, prednášky, práca v skupinách, spoločné zdieľanie, svätá omša a tiež tímové športy v telocvični. Spoločne prežívaná adorácia dala základ tejto duchovnej obnove. Práve pri nej mali mladí možnosť precítiť prítomnosť Krista v Eucharistii a nájsť svoj vnútorný pokoj, a tak sa vnútorne pripraviť na slová počuté v nasledujúcich dňoch.

Témou prednášok bol samotný prorok Jeremiáš a Božie účinkovanie v jeho živote, prenesené do kontextu dnešného sveta, ktorý podlieha desakralizácii. Tieto prednášky mali za cieľ vniesť do sŕdc mladých ľudskosť a odvahu pri rozhodovaní sa na životných cestách, berúc do úvahy Božiu prozreteľnosť a Boží plán s ich životom. Taktiež sa rozoberala téma strachu pri rozhodovaní sa v dôležitých chvíľach, pričom sme skúmali, ako ho vedel prekonať prorok Jeremiáš.

Pozornosť a záujem týchto mladých mužov nám potvrdzovali dôležitosť danej témy a zároveň nám dodali odvahu uveriť, že Pán s nimi počíta aj v časoch, ktoré sú pred nami.

 Patrik Boržecký