Slávnosť kňazskej vysviacky mali počas víkendu v dvoch františkánskych reholiach

V sobotu mali slávnosť kňazskej vysviacky dve slovenské rehole. Františkán Peter Vnučák prijal sviatosť kňazstva v Martine a kapucín Michal Varga bol vysvätený v Kostole svätého Štefana Uhorského v Bratislave. Svätiteľom v kapucínskom chráme bol biskup z Reykjavíku David Tencer. Novokňazovi pripomenul, že nikto nemôže kňaza nahradiť pri svätej omši, kde premieňa chlieb a víno na telo a krv Krista, a povzbudil ho, aby svätá omša bola jeho každodenným vrcholom, a aby ju slúžil aj vtedy, ak by bol sám.

Novokňaz, kapucín Michal Varga vníma kňazstvo ako dar, tak, ako mu to v homílii pripomenul biskup David Tencer. „Teším sa z daru, teším sa a ďakujem za tento dar, ktorý mi Pán Boh dal, ale kapucíni, tak to sú synovia svätého Františka, a svätý František ma tak inšpiroval, potom páter Pio, takže to je taká dlhá cesta, ale že teším sa, že som kapucín hlavne, a teraz môžem túto službu kňaza konať a v tomto ráde, v našom bratstve,“ povedal. Radosť a nádej, to sú pocity provinciála slovenských kapucínov Norberta Pšenčíka, ktoré prežíval po vysviacke nového kňaza pre slovenskú provinciu.

Islandský biskup David Tencer, ktorý nového kňaza vysvätil, pripomenul, že kňaz je nenahraditeľný pri premieňaní chleba a vína na telo a krv Krista. „To je aj rozhrešenie, teda sviatostné odpustenie hriechov, potom napríklad sviatostné pomazanie nemocných, a všetky tieto veci sú rezervované kňazovi, a také najvýraznejšie je práve to, že premieňa chlieb a víno na telo a krv, to nemôže nikto, ani on z neba, ani Panna Mária to nemôže,“ uviedol.

Novovysvätený kňaz, kapucín Michal Varga na záver poslal všetkým svoje novokňazské požehnanie. „Vkladaním mojich novokňazských rúk na príhovor Bohorodičky Panny Márie, svätého Jozefa, svätého Františka a svätej Kláry, svätého Michala archanjela, svätého pátra Pia, svätého Jána Máriu Vianneya, nech vás všetkých naplní Boh svojou láskou a nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.“ Michal Varga bude pôsobiť minimálne najbližší rok v kapucínskom kláštore a kostole v Bratislave.“

Zdroj: TK KBS / Rádio LUMEN / Pavol Hudák