Slovenskí minoriti majú člena v Medzinárodnej komisii pre formáciu

(Rím 5.júna 2014) – Generálny minister br. Marco Tasca, OFMConv. menoval nových členov Medzinárodnej komisie pre formáciu v našej reholi. Jedným z nich sa stal člen slovenskej minoritskej kustódie – br. Lucián Mária Bogucki.

Komisiu tvorí generálny sekretár pre formáciu, traja členovia sekretariátu (za jedného z nich bol menovaný br. Lucián) a sedem ďalších členov za jednotlivé územné oblasti nášho rádu.

Úlohou komisie je úzka spolupráca s generálnym sekretárom pre formáciu pri aktualizácii rehoľnej formácie v jednotlivých geografických oblastiach. Je to predovšetkým pracovná skupina, ktorá rozpracováva otázky dôležité z pohľadu formácie podľa usmernení Generálnej rady a Generálneho sekretariátu pre formáciu. Bežne sa komisia stretáva raz do roka.

br. Martin podľa www.ofmconv.org