Slovenský salezián Fekete bude v nedeľu vysvätený za biskupa v Baku

Salezián Vladimír Fekete (1955), apoštolský prefekt Azerbajdžanu a bývalý provinciál saleziánov na Slovensku, bude v nedeľu 11. februára vysvätený za biskupa v Baku. Svätý Otec František ho povýšil do hodnosti biskupa 8. decembra 2017. Ako biskup bude stáť na čele Apoštolskej prefektúry Azerbajdžanu, ktorá zahŕňa celé územie krajiny a tvorí ju nateraz jediná farnosť v hlavnom meste Baku.

Slávnosť biskupskej vysviacky sa bude konať v miestnom Chráme Panny Márie Nepoškvrnenej, ktorý je jediným katolíckym kostolom v krajine. „Svätá stolica chcela mať na zreteli dobro miestnej Cirkvi,“ vysvetlil miesto vysviacky budúci biskup Mons. Fekete. Hlavným svätiteľom bude Angličan arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretár Vatikánu pre vzťahy so štátmi, spolusvätiteľmi budú bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a niekdajší provinciál saleziánov v Hongkongu, aktuálne apoštolský nuncius v Grécku, arcibiskup Savio Hon Tai Fai.

Medzi biskupmi, ktorí potvrdili svoju účasť na slávnosti, bude aj Stanislav Stolárik z Rožňavy, moskovský arcibiskup Paolo Pezzi, biskup z gruzínskej Tbilisi Giuseppe Pasotto, a traja saleziáni biskupi – Enrico Dal Covolo, rektor Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme, Alois Kothgasser a Luidwig Schwarz, emeritní biskupi zo Salzburgu a Linzu. Zo Slovenska sa zúčastnia na slávnosti aj viacerí saleziáni na čele s provinciálom Jozefom Ižoldom.

Keďže miestne katolícke spoločenstvo tvoria z veľkej časti veriaci zo zahraničia, pracujúci pre medzinárodné spoločnosti v Baku, svätá omša bude v angličtine a samotný obrad biskupskej vysviacky v latinčine. „Na konci januára som si vyhradil čas na svoje týždňové duchovné cvičenia. Pred odchodom na ne sa nám podarilo so spolubratmi saleziánmi premyslieť a rozdeliť najdôležitejšie úlohy, spojené s prípravou i priebehom slávnosti,“ povedal o príprave Vladimír Fekete.

ThLic. Vladimír Fekete SDB (11. augusta 1955) pochádza z Chorvátskeho Grobu. Vyštudoval matematiku a geológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, no medzitým tajne vstúpil do rehole Saleziánov dona Bosca a v roku 1975 zložil prvé rehoľné sľuby. Pokračoval v tajných štúdiách teológie a 30. januára 1983 v Berlíne bol vysvätený za kňaza. Do roku 1989 pracoval ako geológ v Spišskej Novej Vsi a v tajnosti pracoval s mládežou. Po roku 1989 bol direktorom komunity saleziánov študentov teológie v Levoči, od roku 1993 bol šesť rokov provinciálnym vikárom slovenských saleziánov. Licenciát z teológie dosiahol na Katolíckej univerzite v Lubline v roku 1999. V období 1999 – 2005 bol provinciálom saleziánov na Slovensku, následne v rokoch 2006 – 2009 pôsobil v úlohe magistra novicov.

Pápež Benedikt XVI. ho 5. novembra 2009 vymenoval za predstaveného katolíckej misie v Azerbajdžane, ktorá bola v roku 2011 povýšená na Apoštolskú prefektúru a Vladimír Fekete sa stal jej prvým apoštolským prefektom. Odvtedy už nosil aj oblečenie ako monsignor. Pápež František ho 8. decembra 2017 povýšil do hodnosti biskupa.

Apoštolská prefektúra Azerbajdžan (od roku 2011) je prítomnosťou Katolíckej cirkvi na území Azerbajdžanu, pričom zahŕňa celé územie krajiny a tvorí ju jediná farnosť. Sídlom prefektúry je hlavné mesto Baku, kde sa nachádza Chrám Nepoškvrneného počatia Panny Márie, jediný rímskokatolícky chrám v celej krajine. Na čele prefektúry stojí apoštolský prefekt, ktorý podlieha priamo rímskemu pápežovi. Katolícku farnosť v Azerbajdžane tvoria prevažne veriaci prisťahovalci alebo zamestnanci zahraničných firiem. Farnosť je od roku 2000 zverená do pastoračnej starostlivosti slovenským saleziánom. Aktuálne tam pôsobí 6 saleziánov kňazov a 2 saleziáni laici. V Baku majú svoje rehoľné komunity aj slovenské sestry saleziánky a tiež sestry Misionárky lásky.

V máji 2002 navštívil krajinu pápež sv. Ján Pavol II., po jeho návšteve bol v Baku postavený Chrám Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý posvätili v roku 2007. V októbri 2016 navštívil krajinu pápež František. Podľa pradávnej tradície ohlasoval kresťanstvo na území dnešného Azerbajdžanu apoštol sv. Bartolomej.

TK KBS informoval Rastislav Hamráček SDB