Smäd a hlad

V prvom čítaní nachádzame Mojžiša, ktorý prežíva vzburu jemu zvereného ľudu proti Bohu. Mojžiš, hoci sám nepochyboval, musel znášať pochybovanie tých, s ktorými išiel, ktorých viedol. Nezriedka sa stáva, že život v komunite prináša aj prejavy slabosti viery tých, ktorí sú okolo nás. Čo vtedy robiť? Text Knihy Exodus nám vnuká istý rámec odpovede.

„Kráčaj pred ľudom.“ Nezostaň medzi nimi. Slabosti a reptanie ťa môžu nakaziť, musíš sa oddeliť. „Zober si so sebou niekoľko starších Izraela.“ Vždy sa nájdu dobré príklady, nezostaň sám, spoj sa s nimi, zostaň verný pôvodným ideálom. „Ja budem stáť pred tebou na skale.“ Znovu ma nájdi, uvidíš ma na skale. Na Sinajskej púšti bolo veľa skál, hľadanie nebolo jednoduché. „Udri na skalu, nad ktorou som.“ Keď si schopný nad tvrdou skalou vidieť Boha, vtedy udri na skalu a vyjde z nej životodarná voda.

Mojžiš sa teda odpútal od reptajúceho ľudu, nie však preto, aby ho opustil, ale preto, aby našiel pre ľud vodu, ktorá by mu uhasila smäd.

V evanjeliu vidíme Ježiša ako nového Mojžiša, ktorý odovzdáva vodu života najprv žene Samaritánke a potom skrze ňu aj celej samaritánskej dedine. Ježiš v tomto prípade evanjelizuje takto: prichádza so svojím smädom na miesto, kde ľudia hľadajú prirodzené utíšenie smädu, prekonáva veľké bariéry (muž-žena; Židia-Samaritáni; Jeruzalem-Garizim) a nadväzuje dialóg, v ktorom postupne ponúka svoje posolstvo. Prechádza od vecí prirodzených k nadprirodzeným.

Ježiš však evanjelizuje, učí aj svojich učeníkov. Rozvíja tému rozsievača a pracovníkov na žatve, ktorú poznáme zo synoptických evanjelií. V nich sa nachádza prosba o robotníkov pre Božiu žatvu (Mt 9, 38; Lk 10, 2). Kvalita robotníka na Božej žatve nezávisí od toho, koľko urobí, ale od toho, z čoho sa raduje. „Neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi“ (Lk 10, 20). Slová Jánovho evanjelia podčiarkujú kristologický rozmer tejto radosti: Rozsievač aj žnec sa majú spoločne tešiť. Ten, kto šíri evanjelium, mal by mať tú istú radosť ako Ježiš. A Ježiš sa radoval a plesal, keď videl Božie pôsobenie vo svete, zveleboval Otca za to, že maličkým zjavil tajomstvá Božieho kráľovstva (Mt 11, 25). Neradoval sa zo svojich  úspechov.

Tento pôstny týždeň nás môže nájsť odhodlanejších hľadať vodu pre našich bratov a sestry, pre tých, ktorých máme v komunite, i pre tých, ktorých stretávame pri studniach tohto sveta.

 

Pavol Grach SDB