Stretnutie zasvätených bratislavskej eparchie

Pri príležitosti Roku zasväteného života sa v stredu 4. februára 2015 konalo v Bratislave stretnutie vladyku Petra so zasvätenými osobami, ktoré pôsobia na území bratislavskej eparchie.

Deň zasväteného života prebiehal na Eparchiálnom úradu za účasti rehoľných sestier z Rádu sestier sv. Bazila Veľkého, z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie a rehoľného kňaza P. Martina Pavúka MSC z rehole Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a viacerých kňazov.

Celodenné stretnutie malo formu duchovnej obnovy. Dopoludňajší program bol venovaný prednáške na tému „Duchovné rozlišovanie“, ktorú viedol P. Martin Pavuk MSC. Ako zdôraznil, duchovné rozlišovanie je v rehoľnom živote veľmi dôležité. Prednášateľ poukázal na to, že svätý Ignác z Loyoly vypracoval vo svojich duchovných cvičeniach pravidlá na rozlišovanie duchov. Týmito pravidlami chcel zakladateľ jezuitov pomôcť rehoľníkom, aby mali múdre srdce, aby si nadobudli schopnosť rozlíšiť, čo sa deje v nich samých.

Po rozjímaní nasledovala poludňajšia modlitba šiestej hodinky a spoločný obed.

Poobede program pokračoval druhou prednáškou na tému „Vy ste Kristov list“ (porov. 2 Kor 3, 3), v ktorej sa páter Martin zamýšľal nad rehoľným povolaním a rehoľnými sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti. Ako zdôraznil, zasvätené osoby sú povolané byť v tomto svete viditeľnými, čitateľnými a zmysluplnými odkazmi nášho Boha.

Prednášku vystriedala modlitba večierne, ktorú liturgizoval o. Igor Cingeľ. Celodenný program vyvrcholil archijerejskou liturgiou, ktorú slúžil vladyka Peter Rusnák spolu s viacerými kňazmi eparchie. Krásu bohoslužby umocnil aj spev katedrálneho zboru Kyrillomethodeon pod vedením dirigenta Ladislava Sabolčáka.

Vladyka Peter vo svojej homílii zdôraznil, že hlavným znakom kresťana i osoby žijúcej v zasvätenom živote je „byť s Kristom“. Keď si totiž Ježiš vyberal dvanástich učeníkov, vyberal si ich preto, aby „boli s ním“. A keď odchádzal z tohto sveta, prisľúbil, že bude „s nami po všetky dni“ (Mt 28, 20). Teda aj vtedy, aj v tie dni, ktoré sú pre nás ťažké.

Na záver vladyka vyzval mladých ľudí, aby mali odvahu vložiť svoj život do Božích rúk, aby mu dôverovali, a hľadali svoje povolanie.

Celodenné podujatie sa skončilo spoločným agapé v aule Eparchiáleho úradu, pri ktorom sa Bohu zasvätené osoby mohli v neformálnom rozhovore s mladými zdieľať o svojom povolaní.

Stretnutie zasvätených na eparchiálnej úrovni osobitným spôsobom zvýraznilo prebiehajúci Rok zasväteného života, ktorý aktuálne prežíva Katolícka cirkev na celom svete i na Slovensku.

Stanislav Gábor