Svätý Otec píše zástupcom sekulárnych inštitútov: Sekulárnosť i zasvätenie

Sekulárne inštitúty, ktoré mali v tomto týždni v Ríme celosvetové stretnutie svojich zástupcov, si v závere zvolili nové obsadenie výkonnej rady. Svätý Otec František adresoval Generálnemu zhromaždeniu Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov list s pozdravom a podnetmi na uvažovanie.
„Originalita a špecifikum sekulárneho zasvätenia sa uplatňuje, ak sekulárnosť a zasvätenie kráčajú vedno v jednote života. Môžeme povedať, že dnes je práve táto syntéza najväčšou výzvou pre sekulárne inštitúty,“ píše pápež František.
V štvorstranovom liste zaslanom prostredníctvom kardinála Parolina sa Svätý Otec sústreďuje na formáciu členov sekulárnych inštitútov, ktorá „vyžaduje neustále úsilie o jednotu medzi zasvätením a sekulárnosťou, medzi činnosťou a kontempláciou, bez podpory nejakej komunitnej organizácie života modlitby a práce“.
Svätý Otec cituje aj slová bl. pápeža Pavla VI. členom sekulárnych inštitútov o tom, ako vo svojom povolaní laikov a zároveň zasvätených napĺňajú prijatú sviatosť krstu a birmovania: „Zostaňte laikmi, zaangažovanými v hodnotách samotnej sekulárnosti a špecifických pre laikov, ale vaša sekulárnosť je zasvätená“ (Príhovor účastníkom Medzinárodného kongresu sekulárnych inštitútov, 20. sept. 1972).
Svätý Otec František upozorňuje na náročnosť úlohy udržať oba aspekty v správnom vzťahu, ktorý nesmie skĺznuť do formalizmu:
„Dnes sa žiada od sekulárnych inštitútov obnovená syntéza, stále upierajúc zrak na Ježiša a súčasne s tým byť ponorenými v živote sveta. Vytvárať syntézu medzi zasvätením a sekulárnosťou znamená predovšetkým udržať pospolu tieto dva aspekty a nikdy ich neoddeliť. Znamená to aj skomponovať ich dohromady, nestavať jedno cez druhé: stavať jedno cez druhé by totiž mohlo viesť k formalistickému prežívaniu, k zachovávaniu rozličných praktík, bez toho, aby to prinášalo zmenu v tom, ako prežívame vzťahy s bratmi a so svetom.“

zdroj: RV -jb-