Svätý Otec saleziánkam: Prorocky a výchovne vo svete mladých

8. novembra prijal Svätý Otec v Klementínskej sále približne dvesto rehoľných sestier saleziánok, ktoré sa v Ríme zúčastňujú na generálnej kapitule svojho Inštitútu Dcér Márie Pomocnice (FMA). V úvode príhovoru Svätý Otec s úsmevom poukázal na vytrvalosť v naliehaní generálnej predstavenej sestier saleziánok, ktorej sa takto podarilo „vybaviť“ audienciu.

Pápež František potom vyzdvihol tému kapituly: „Byť s mladými domom, ktorý evanjelizuje“, ktorá podľa jeho slov dobre nadväzuje na „súčasný sociálny a cirkevný kontext poznačený mnohými formami biedy, ako duchovnej, tak aj materiálnej. Dnes sa totiž trpí kvôli chudobe, no aj kvôli nedostatku lásky a vzťahov“, zdôraznil Svätý Otec a saleziánky povzbudil v ich apoštoláte s mladými v duchu svätého dona Bosca a sv. Márie Dominiky Mazzarellovej.

Pápež František ďalej vyzdvihol niektoré aspekty vyplývajúce z prác kapituly, ktoré pokladá za základ pre akúkoľvek jednotlivú rehoľníčku, či spoločenstvo:

„Predovšetkým úsilie nechať sa viesť perspektívou ‚vychádzania‘, vydávania sa na cestu smerom k mnohým oblastiam geografických a existenčných hraníc, s prednostnou pozornosťou voči chudobným a voči rozličným formám vylúčenia. Ďalej aj vedomie nevyhnutnosti uskutočňovania vhodných zmien a pastoračného obrátenia, premieňajúc tak vaše domy na prostredie evanjelizácie, kde sú najmä mladí zatiahnutí do vašej vlastnej misie. Ide o zavedenie klímy spoluzodpovednosti, ktorá by podporovala cestu viery jednotlivcov a ich osobné priľnutie k Ježišovi, aby ich naďalej on sám priťahoval. Týmto spôsobom sa mladí formujú k tomu, aby sa sami stali činiteľmi evanjelizácie pre ďalších mladých.“

Svätý Otec tiež saleziánky povzbudil nasledujúcimi slovami:

„Otvorte srdce, aby ste prijali vnútorné hnutia Božej milosti. Rozšírte pohľad, aby ste rozpoznali tie najautentickejšie a najnaliehavejšie potreby spoločnosti a generácie, ktoré sa menia. Buďte všade prorockým svedectvom a výchovnou prítomnosťou, prostredníctvom bezvýhradného prijatia mladých, čeliac medzikultúrnym výzvam a nachádzajúc správne cesty k zefektívneniu vašich apoštolských podujatí v mládežníckom prostredí, ktoré je preniknuté virtuálnym svetom a svetom nových technológií, obzvlášť tých digitálnych.“

Okrem zdôraznenia dôležitosti dobrého duchovného života , predovšetkým adorácie, ďalej dobrej formácie a komunitného života, pápež František Dcéram Márie Pomocnice adresoval tieto slová:

„Buďte pre všetkých misionárkami nádeje a radosti, svedčiac o hodnotách vašej vlastnej saleziánskej identity, obzvlášť svedčiac o kategórii stretnutia – základného aspektu vašej charizmy. Táto je stále sviežim a vitálnym žriedlom, z ktorého môžete čerpať tú lásku, ktorá oživuje vášeň pre Boha a pre mladých.“
Na záver audiencie Svätý Otec vyprosoval pomoc Panny Márie Pomocnice kresťanov pre celý rehoľný inštitút, ktorý nesie jej meno.

(Zdroj:RV;zk)