Svätý Peter Fourier, zakladateľ rehole Notre Dame

Pôsobenie sv. Petra Fouriera je možné pochopiť len v kontexte doby, v ktorej žil. Doba po 30-ročnej vojne, ktorá spôsobila vyvraždenie tretiny obyvateľov Európy, prinášajúca hlad a mor zvyšnej časti ľudí. Hlavnou potravinou boli obilniny. Európa ešte nepoznala zemiaky. Časté morové epidémie spôsobovali ešte väčšiu biedu, najmä na vidieku.

Peter Fourier už doma dostal veľmi dobrý základ pre svoje ďalšie pôsobenie.  V ich rodine deťom boli vštepované do srdca oddanosť obci, obeta v službe blížnemu a príkladná nábožnosť. Najmä veľmi dobrý vzťah s otcom sa odrážal v každom jeho ďalšom kroku. Veľmi dobre si zapamätal upozornenie svojho otca, aby si nerobil žarty z priateľov pred cudzími ľuďmi, ktorí to nemusia dobre pochopiť. Výchova v rodine, ako aj neskoršie štúdiá u jezuitov urobili z neho človeka, ktorý do života prijal disciplínu. Stále si kládol otázku: „chce to Boh?“, ak áno, ja to spravím. Robil to, čo je správne, nerobil kompromisy. Spôsobilo mu to množstvo nepochopení a problémov.

Pri celej svojej bohatej činnosti bol tolerantný k iných ľuďom, či už bratom v reholi, farníkom alebo iným ľuďom, nevnucoval sa, svoje názory, skôr umožňoval, aby iní pri ňom rástli. Nikoho nenútil k ničomu. Predkladal len možnosti, prípadne hľadal riešenia pre človeka, ktorý sa nemohol alebo nevedel prispôsobiť ostatným v spoločenstve.

Bol človekom hlbokej modlitby. Z nej vychádzal pri každom rozhodnutí. Okrem toho pred tým, ako sa k niečomu rozhodol, vopred sa radil s mnohými: napr. jezuitami, sestrami, odborníkmi a pod., aby získal čo najobjektívnejšiu vedomosť v oblasti, ktorej sa rozhodnutie týkalo.

Náplň jeho života možno zhrnúť: „Žiť reálne a nestrácať nádej“.

Tieto myšlienky sme mohli počuť na prednáške brata Martina Borkovského, OFMCap., ktorú zorganizovali Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame pri príležitosti Roku zasväteného života a Roku sv. Petra Fouriera dňa 8. januára 2014 v Sále Notre Dame Základnej školy Matky Alexie v Bratislave. Účastníkmi boli učitelia Základnej školy Matky Alexie, Gymnázia Matky Alexie v Bratislave ako aj sestry z Kongregácie školských sestier de Notre Dame v Novom Meste nad Váhom a z kongregácie Notre Dame v Bratislave.

Táto spoločná téma opäť umožnila vzájomné prepojenie všetkých troch reholí, čerpajúcich z rovnakých prameňov.

Ďakujeme bratovi Martinovi za vhĺbenie sa do poznania svätca inej spirituality.

sr. Mária Filová, CND

foto:  sr. Jana Kurucová, CSA ND