Tri slová a štyri túžby

Inšpirovaní slovami Mons. Carballa ponúkame tri slová a štyri túžby. Je to možnosť ako konkrétne prežiť Rok zasväteného života.

Tri slová na inšpiráciu pre Rok zasväteného života: ísť, bývať a prejsť za.

ÍSŤ do sveta – ako pútnici v dôvernom rozhovore s Kristom a tvoriť misionárske spoločenstvo podľa príkladu emauzských učeníkov.
BÝVAŤ vo svete – presvedčivým svedectvom, ktorý dáva vidieť lásku bez hraníc. V tomto byť bdelý, jasný, otvorený dialógu, silný v rozlišovaní. Stáť pevne na zemi, teda pestovať pokoru.
PREJSŤ ZA ploty kláštorov  – nezostať uzavretí, cvičiť sa v stotožnení sa s chudobnými a v solidarite. Konkrétne prichádzať do kontaktu s najopustenejšími a prejavovať im skutky milosrdenstva.

Štyri túžby na začiatku Roka zasväteného života:

nechať sa evanjelizovať a zmieriť sa so sebou
dbať o osoby a roznietiť komunity, aby sa stali priateľmi chudobných a marginalizovaných ľudí
mať odvahu k zmene štruktúr, aby sa mohlo žiť viac evanjeliovo
viac sa zanietiť pre ohlasovanie evanjelia

-jp-