V Modre sa uskutočnilo plenárne zasadnutie vyšších rehoľných predstavených Slovenska

V dňoch 12. – 13. októbra 2017 sa v priestoroch Kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre – Harmónii konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR) a Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRP).

Na spoločné zasadnutie vyšších predstavených ženských a mužských rehoľných spoločností prišlo takmer 60 účastníkov v službe generálnych a provinciálnych predstavených reholí pôsobiacich na Slovensku, ako aj predstavení autonómnych klauzúrnych kláštorov, mníšskych rádov a opátstiev. Zasvätení sa v rámci spoločného stretnutia zaoberali predovšetkým budúcim fungovaním konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Vrátili sa k vízii smerujúcej k vytvoreniu jednej konferencie zasvätených, ktorá dozrela po dlhšom období užšej vzájomnej spolupráce doterajších dvoch konferencií – KVPŽR a KVRP. Predsedovia konferencií sr. Jana Kurkinová, FMA a P. Václav Hypius, CSsR oboznámili prítomných s realizovanými krokmi, ktoré sa uskutočnili v započatom procese zjednotenia od jarných plenárnych zasadnutí oboch konferencií, opätovne tiež poukázali na podstatné ciele ako aj pozitíva a obavy, ktoré boli pomenované vzhľadom na víziu spojenia.

Následne, po diskusii v pléne, zvážení aktuálnej situácie a potrieb súčasnej doby, sa prítomní tajným hlasovaním vyjadrili k budúcemu smerovaniu konferencie. Bol prijatý návrh vytvoriť jednu konferenciu zasvätených na Slovensku pod názvom Konferencia vyšších rehoľných predstavených Slovenska. Toto rozhodnutie podlieha schváleniu príslušného Dikastéria vo Vatikáne, kam v najbližších dňoch bude smerovať žiadosť o schválenie novej Konferencie ako aj schválenie prijatého nového Štatútu Konferencie. Do vydania rozhodnutia Kongregácie pre Inštitútu zasväteného života a spoločnosti apoštolského života konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku pôsobia ako doteraz.

Budúca zjednotená konferencia bude môcť takto jednotne zastupovať v Cirkvi a v spoločnosti záujmy 45 ženských a 29 mužských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života, ktoré v súčasnosti pôsobia na území Slovenska. Cieľom tejto štrukturálnej zmeny je predovšetkým posilnenie svedectva jednoty zasvätených, ktorá, ako veríme, môže napomôcť k posilneniu identity zasväteného života v dnešnej dobe ako aj  k hlbšiemu poznaniu a podpore snáh zasvätených smerujúcich k ich prvotnému cieľu a to oslave Boha a nasadeniu sa v službe pre dobro blížnych v spoločnom poslaní v Cirkvi a v spoločnosti podľa svojich špecifických chariziem.

Sila jednoty s rešpektovaním odlišností je fakt, ktorý za posledných dvadsať rokov motivoval k zjednotenému fungovaniu konferencie vyšších rehoľných predstavených vo viacerých európskych krajinách, ale aj v prostredí Cirkvi v severnej, či južnej Ameriky. Smerovanie zasvätených na Slovensku nie je teda nóvum, ale je odpoveďou na aktuálnu dobu, ktorá nás pozýva k účinnejšej vzájomnej spolupráci a k spájaniu síl v spoločnom úsilí.

Prítomných rehoľných prestavených prišli podporiť svojou prítomnosťou aj pozvaní vzácni hostia – Mons. Giacomo Guido Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku a Mons. Milan Chautur, CSsR, predseda Rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

Okrem myšlienky vízie budúceho fungovania konferencií vyšších rehoľných predstavených na Slovensku sa zhromaždenie, ako obvykle, zaoberalo témami konkrétnej spolupráce v oblastiach pastoračného pôsobenia, ekonomicko-právnych a sociálnych otázkach, ako aj otázkach spolupráce            v nových trendoch pôsobenia v školstve, vo formácii, ochrane ľudských práv, či pôsobenia v médiách a podobne.

Veríme, že činnosť Konferencie bude i naďalej účinne napomáhať reholiam v rozvoji ich chariziem a spolupráca, ktorá prekračuje hranice jednej rehole, sa môže stať významnou pomocou   v  pôsobení jednotlivých rehoľných osôb poslaných do konkrétnych diel a ku konkrétnym ľuďom – v duchu vernosti aktuálnym výzvam.

 

Sr. Marta Chraščová, CSSsS – sekretariát KVPŽR

Páter Oskar Jozef Vaľko, OP – sekretariát KVRP