V Ríme sa konalo sympózium o posvätnej hudbe

Pri príležitosti 50. výročia vydania inštrukcie Svätej stolice o posvätnej hudbe sa v dňoch 2. – 4. marca sa konalo  v Ríme medzinárodné sympózium. Téma znela „Hudba a Cirkev: kult a kultúra 50 rokov od Musicam sacram“. K 350 účastníkom podujatia, ktoré zorganizovali Pápežská rada pre kultúru a Kongregácia pre katolícku výchovu v spolupráci s Pápežským inštitútom posvätnej hudby a Pápežským liturgickým inštitútom sv. Anzelma sa prihovoril aj pápež František, keď ich prijal na osobitnej audiencii.

Pápež František pripomenul, že Druhý vatikánsky koncil hneď ako prvý zo svojich dokumentov vydal práve konštitúciu o liturgii Sacrosanctum concilium, keďže „konciloví otcovia si boli dobre vedomí ťažkostí veriacich pri účasti na liturgii, ktorej jazyku, slovám a znakom už naplno nerozumeli.“ Inštrukcia Musicam sacram z roku 1967 potom konkretizovala požiadavky vyplývajúce z koncilovej konštitúcie.

Pápež František v tejto súvislosti potvrdil veľkú aktuálnosť zásadného tvrdenia spomenutej inštrukcie, že «liturgický úkon nadobúda vznešenejšiu podobu, keď sa vykonáva so spevom, so služobníkmi všetkých stupňov, vykonávajúcimi svoju službu a za aktívnej účasti ľudu» (MS 5).

Trojdňové sympózium v priestoroch Augustiniána otvorili predseda Pápežskej rady pre kultúru kardinál Gianfranco Ravasi a prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu kardinál Giuseppe Versaldi. Počas troch dní vystúpili dve desiatky osobností. Dominikán Fergus Ryan z Írska analyzoval inštrukciu Musicam sacram v historických súvislostiach, hudobný tvorca z Anglicka Paul Inwood hovoril o „hľadaní posvätna v súčasnej hudbe“ a v rámci okrúhleho stola o „novej hudbe nových spoločenstiev“ vystúpil aj prior Komunity Taizé brat Alojz.

Ďalšie témy, do ktorých sa zapojili viacerí hudobní skladatelia a kritici sa týkali valorizácie historického hudobného dedičstva Cirkvi, podporovania súčasnej hudby v Cirkvi, ako aj dôležitej úlohy škôl a odbornej prípravy klerikov a laikov pre oblasť liturgickej hudby. Osobitný diskusný stôl s účastníkmi z Portorika, Pobrežia Slonoviny a Južnej Kórey bol venovaný otázkam inkulturácie.

Vlastimil Dufka SJ, ktorý sa zúčastnil sympózia vyzdvihol dve roviny tohto stretnutia, úctu k hudobnej tradícii a dôležitosť hudby v liturgickom slávení a tiež otvorenosť pre budúcnosť. Na sympóziu bola zvýraznená inkulturácia, otvorenosť voči iným hudobným formám pre posvätnú hudbu, kde sa ukázal aj misijný rozmer.

Okrem P. Dufku, ktorý prednáša liturgiku na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave sa sympózia zo Slovenska zúčastnili katedrálny organista z Košíc Viliam Gurbaľ, ktorý je zbormajstrom Zboru sv. Cecílie a študentka hudby Mária Jakabová.
zdroj: RV/ foto: musicadellaliturgia

-msk-