V Trenčíne usporiadali Dominikánsky deň

Farnosť Trenčín, Rehoľa dominikánov a dominikánski priatelia usporiadali v sobotu 17. októbra v Trenčíne spomienkovú slávnosť na počesť pôsobenia rehole dominikánov v tomto meste v rokoch 1939-1949. Slávnosť sa začala o 14.00 hod. svätou omšou v Kostolíku sv. Anny, ktorú celebroval nitriansky generálny vikár Mons. Peter Brodek spolu provinciálom dominikánov Reginaldom Slavkovským a trenčianskym dekanom Mons. Milanom Kupčíkom. Po svätej omši nasledovalo odhalenie pamätnej tabule, ktorá je nainštalovaná na rehoľnom dome Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul – Satmárok na Námestí Sv. Anny. S príhovormi vystúpili provinciál dominikánov páter Reginald, za priateľov dominikánov a rodiny nebohých rehoľníkov pôsobiacich v Trenčíne Juraj Lexmann. Pamätnú tabuľu, už požehnanú 17. 1. 2015 kardinálom Dominikom Dukom OP na oslavách storočnice „otca“ slovenských dominikánov P. Akvinasa Gaburu, potom slávnostne odhalili generálny vikár Mons. Brodek, trenčiansky dekan Mons. Kupčík a provinciál Reginald Slavkovský. V kine Hviezda nasledovalo agapé s programom, počas ktorého vystúpil s prezentáciou o pôsobení dominikánov v Trenčíne v rokoch 1939-1949 páter Melichar Matis, prítomným boli premietnuté videá z vystúpení pátra Akvinasa Gaburu a tiež časť svätej omše zo Zvolena (homília kardinála Duku a požehnanie pamätnej tabule). Počas agapé prebiehala diskusia, počas ktorej sa prítomní zaujímali o minulosť aj súčasné pôsobenia Rehole kazateľov – dominikánov na Slovensku. V závere moderátor agapé Juraj Lexmann poďakoval dominikánom za ich účasť a poprial im v nadchádzajúcom Jubilejnom roku (800. rokov od schválenia rehole pápežom) všetko najlepšie. Slávnosť sa skončila o 18.30 hod. za zvukov hymny Jubilejného dominikánskeho roka 2016, ktorý sa začne 7. novembra 2015.

zdroj: tkkbs.sk