Verbisti ďakovali za 75 rokov slovenskej provincie

Verbisti si pripomenuli a oslávili 75 rokov od vzniku slovenskej provincie SVD na Slovensku. V Nitre sa 27. marca pri tejto príležitosti konalo provinciálne zhromaždenie, v ktorého úvode sa prihovoril provinciál P. Pavol Kruták SVD. Poukázal na pozitívne aspekty rehoľného života žitého v bratskej komunite, čo má potom aj priaznivý dopad na pastoračnú službu, ktorú misionári konajú v mnohých oblastiach.
P. Igor Kráľ SVD predniesol prednášku na tému Arnold Janssen a Duch Svätý. Vyzdvihol v nej úctu k Duchu Svätému, ktorú k nemu prechovával od samého začiatku svätý zakladateľ Arnold Janssen. Máme zachytené, čo pre sv. Arnolda Janssena znamenala úcta k Duchu Svätému: „Obetoval som seba, telo i dušu, ako obetu Duchu Svätému a prosil som ho o nasledujúcu milosť: poznať veľkosť jeho lásky a žiť i umrieť len pre Neho. Nech je so mnou a nech ma uschopní žiť životom bez hriechu a odpovedať na svätú vôľu Božiu úplne vo všetkom.“ Nechcel byť iba chrámom, ale nástrojom Ducha Svätého. Nechcel nič viac ako byť poslušný jeho vnuknutiam… Chcel pre neho žiť, jemu slúžiť a konať iba v tom Duchu, v ktorom konal Boží Syn.

P. Tomáš Gerboc SVD si pripravil prezentáciu o príchode verbistov na Slovensko a založení provincie. Prezentoval hlavne historické fotografie z obdobia stavby Misijného domu v Nitre, začiatkov pôsobenia verbistov, vzácne fotografie zo sústreďovacieho tábora v Podolínci z čias tajného pôsobenia počas totality a pod.

P. Peter Dušička SVD, koordinátor zóny SVD Európa pozdravil prítomných a zablahoželal všetkým. Vyzdvihol činnosť SVD a slovenských misionárov, z ktorých mnohí pôsobia v zahraničí, na rôznych poliach pastorácie a služby Cirkvi. „Naši spolubratia, ktorí nám odovzdali štafetu, niečo do nás zasiali a my môžeme teraz prispievať svojim pôsobením v rámci Cirkvi na celom svete. V mene európskej zóny SVD chcem zablahoželať Slovenskej provicii SVD k tomuto jubileu. Sme duchovní dedičia rakúskej provincie. Kláštor Sv. Gabriela v Mödlingu pri Viedni, ktorý má aj kostol zasvätený Duchu Svätému bol miestom, kde ešte za čias monarchie chodievali kňazi zo Slovenska na duchovné cvičenia. Tu sa začal odvíjať aj náš príbeh, ktorý skončil tým, že z St. Gabriela prišli misionári na Slovensko do Maduníc, Močenka a potom aj do Nitry.“ P. Dušička v súčasnosti pôsobí v St. Gabriel a odovzdal prítomných pozdravy od provinciála Štefana Dählera SVD, provinciála stredoeurópskej provincie SVD (Rakúsko, Švajčiarsko, Chorvátsko a Francúzsko).

Slávnosť vzniku provincie sa ukončila ďakovnou svätou omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák. Vo svojej homílii vyzdvihol misijnú činnosť rehole verbistov a povzbudil ich pokračovaniu v ohlasovaní Evanjelia.

„Že sa Boh skutočne stane človekom, je v pohanskom svete nemysliteľné. Je nepredstaviteľné, že Boh sa narodí v špinavej maštali, vonku predo dvermi, že zomrie na kríži, Bohom opustený. Ba čo viac, že sa zaujíma o človeka, že ho miluje a chce mu dobre. Hovoriť to aj iným je síce poslaním každého pokrsteného, avšak špeciálnym spôsobom Vašej rehoľnej spoločnosti Božieho Slova. Mnohí v predchádzajúcom období odchádzali zo Slovenska do misijných oblastí s vedomím, že sa už nikdy na Slovensko nevrátia. Dali podľa regúl vašej spoločnosti všetko, aj svoj život, až po vyliatie krvi, ako to v uplynulom roku dokázala aj sestra Vašej Spoločnosti Veronika Terézia Raceková, lebo láska neúčtuje, nepočíta, nešpekuluje. Láska sa nepýta, či to vychádza, či sa to oplatí. Čo tým získam? Čo z toho budem mať? Boh Vás v tomto šľachetnom úsilí žehnaj aj naďalej!“, povedal Mons. Viliam Judák.

Keď sv. Arnold Janssen založil rehoľu verbistov, v roku 1875 pri posviacke prvého misijného domu v Steyli povedal: „Nevieme, čo bude z tohto domu. Ak niečo bude, budeme Bohu ďakovať. Ak nič nebude, budeme sa pokorne biť v prsia a hovoriť si, že sme tejto milosti neboli hodni.“ Vnútorná sloboda, dôvera v Boha, ktorú sv. Arnold mal môže byť inšpiráciou do ďalších rokov Slovenskej provincie SVD.

Zdroj. tkkbs.sk

-msk-