Vyšší rehoľní predstavení sa zišli na spoločnom zasadnutí v Bratislave

V dňoch 15. – 16. mája 2018 sa v priestoroch Centra Salvator v Bratislave konalo spoločné jarné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR) a Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRP). O výsledkoch plenárneho zasadnutia informovala sr. Marta Chraščová zo sekretariát KVPŽR a KVRP na Slovensku.

Na spoločné zasadnutie vyšších predstavených ženských a mužských rehoľných spoločenstiev prišlo viac ako 50 účastníkov v pozícii generálnych a provinciálnych predstavených reholí pôsobiacich na Slovensku, ako aj predstavení autonómnych kláštorov, mníšskych rádov, opátstiev a zodpovední za ostatné komunity pôsobiace na Slovensku.

Zasvätení počas tohto stretnutia pokračovali v začatej práci z jesenného plenárneho zasadnutia, na ktorom prijali rozhodnutie vytvoriť spoločnú Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovenku. Oboznámili sa s doteraz realizovanými krokmi v rámci tohto procesu a následne pripravovali interné dokumenty potrebné pre rozbeh novej Konferencie ako aj pre voľby vedenia zjednotenej Konferencie.

Ako viackrát zaznelo, zasvätení na Slovensku sú v očakávaní schvaľovacieho dekrétu z  Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vo Vatikáne, ktorá by mala potvrdiť schválenie nového subjektu.

Zasvätených prišiel povzbudiť aj Mons. Milan Chautur CSsR, predseda Rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Vo svojom príhovore, ako aj počas svätej omše, ktorú slávil na záver spoločného zasadnutia, vyzdvihol myšlienku jednoty, ktorej sila rezonuje v duchovnej oblasti, ak je chápaná v snahe prijať odlišnosti a slúžiť Cirkvi vytvorením harmónie spolupráce rôznorodých chariziem rehoľných inštitútov prítomných na Slovensku.

Budúca zjednotená konferencia bude môcť jednotne zastupovať v Cirkvi a v spoločnosti záujmy 45 ženských a 29 mužských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života, ktoré v súčasnosti pôsobia na území Slovenska.

Cieľom tejto štrukturálnej zmeny je predovšetkým posilnenie svedectva jednoty zasvätených, ktorá ako veríme, môže napomôcť k posilneniu identity zasväteného života v dnešnej dobe ako aj  k hlbšiemu poznaniu a podpore snáh zasvätených smerujúcich k ich prvotnému cieľu a to oslave Boha a nasadeniu sa v službe pre dobro blížnych v spoločnom poslaní v Cirkvi podľa svojich špecifických chariziem.

V ďalšej časti pracovného programu sa zhromaždenie zaoberalo aktuálnymi témami z pastoračnej, formačnej, mediálnej a ekonomicko–právnej oblasti. Prítomným boli dané do pozornosti na štúdium a uvedenie do praxe nové dokumenty Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života: Smernica „Nové víno do nových nádob – Zasvätený život po Druhom vatikánskom koncile a dosiaľ otvorené výzvy“ (január 2017); Smernica „Ekonómia v službe charizmy a poslania“ (január 2018), ktorej preklad a vydanie v slovenčine sa aktuálne pripravuje a Dokument o kontemplatívnom živote s názvom „Cor Orans“ (Modliace sa srdce / máj 2018). Ide o inštrukciu, ktorá je pokračovaním Apoštolskej konštitúcie Vultum Dei Quaerere (Hľadať Božiu tvár) pápeža Františka o ženskom kontemplatívnom živote (október 2016).

Zhromaždenie bolo tiež oboznámené s personálnymi zmenami, ktoré nastali v niektorých inštitútoch od posledného zasadnutia konferencií:
– Kláštora Najsvätejšej Bohorodičky Rádu sv. Benedikta v Horných Orešanoch: nová priorka je sr. Rafaela Kubalová OSB (od 1. marca 2018);
– Kongregácia misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Nitre – Lukov Dvor: nový regionálny predstavený je P. Martin Pavúk MSC (od 28. 12. 2017);
– Bratia domu Panny Márie Jeruzalemskej (Nemecký rád) v Topoľčanoch: nový štatutár je P. Miloš Zárecký OT (od 20.4.2018);
– Rád menších bratov kapucínov v Bratislave: nový provinciál je P. Norbert Pšenčík OFMcap. (od 25. 4. 2018).

TK KBS infomrovala sr. Marta Chraščová CSSsS
-fc-