Zasvätení vo svete sa stretli v Žiline

Dňa 4.3.2017 sa uskutočnilo v Žiline formačné stretnutie pre členov sekulárnych inštitútov pri príležitosti 70-výročia apoštolskej konštitúcie pápeža Pia XII. Provida mater Ecclesia. Pozvanie prijalo takmer 90 členov zo  sekulárnych inštitútov z celého Slovenska. Bol to vzácny čas  pripomenutia si dejín formovania mladšej formy zasväteného života podľa evanjeliových rád. Od 16. storočia po rok 1947 sa formovali spoločenstvá mužov a žien, ktorí vedení Duchom sa uprostred sveta, zostávajúc v ňom, úplne darovali Ježišovi Kristovi a nasledovali ho dobrovoľne a odvážne po ceste evanjeliových rád. Starostlivá matka Cirkev schválila  2.2.1947, na sviatok Obetovania Pána, prostredníctvom pápeža Pia XII. Všeobecný štatút sekulárnych inštitútov ako ďalšej formy zasväteného života v Cirkvi. Aj v období od r. 1947 po súčasnosť pápeži svojimi listami a príhovormi sprevádzali, povzbudzovali a vychovávali sekulárne inštitúty k ich „živej prítomnosti v službe svetu a Cirkvi“ (z príhovoru pápeža Pavla VI. K SI).

V ďalšej časti programu sa prítomní na základe prednášky Giorgioa Mazolla Formácia k sekulárnosti zamýšľali nad predpokladmi pre sekulárne zasvätenie, aby prehĺbili a posilnili vlastnú identitu i pre dobré rozlišovanie pri prijímaní nových členov. Popoludní bola príležitosť konfrontovať svoj sekulárne zasvätený život na základe výziev pápeža Františka pre zasvätených, ktoré zozbieral Luigi Guccini pod názvom Zasvätený život a duchovné zosvetštenie.  Jednou z nich bola výzva k blízkosti a stretnutiu – účasť na príbehoch ľudí srdcom Boha.

Po ukončení formačného stretnutia sa zišla Konferencia sekulárnych inštitútov na Slovensku (KSIS), ktorú tvoria ich predstavení. Tento čas bol príležitosťou vďakyvzdania Pánovi za zriadenie KSIS Apoštolskou stolicou a potvrdenie Stanov KSIS dekrétom, ktorý zaslal KSIS prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, kardinál Joao Braz de Aviz 30.10.2016. Na záver dekrétu povzbudil adresátov, aby táto nová právna skutočnosť, vzácny nástroj spoločenstva, dokázala dať bohatstvo charizmy zasvätenej sekulárnosti do služby Božieho ľudu“.

Vrcholom stretnutia bola spoločná adorácia a sv.omša, ktorú celebrovali kňazi, členovia SI. K vzájomným darom patrila aj pestrosť dobrôt, ktoré chutili láskou.

Časopis ZŽ informovala Konferencia sekulárnych inštitútov na Slovensku

-msk-