Zostaňte v mojej láske

Prinášame vám nádherný text z modlitbového bdenia na Námestí svätého Petra vo Vatikáne 15. septembra 2015, počas stretnutia mladých zasvätených v Ríme.Autorom je P. José Rodríguez Carballo OFM, arcibiskup, tajomník Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a apoštolského života. Celý text si budete môcť prečítať v časopise Zasvätený život, ktorý vyjde vo februári 2016.

 

Drahí mladí zasvätení, drahí bratia a sestry: „Nech vás Pán zahrnie svojím pokojom!“
Vitajte na tomto nádhernom Námestí svätého Petra v Ríme, ktoré vzniklo vychádzajúc z myšlienky, že námestie je ikonou Cirkvi, Matky Ríma, ktorá prijíma všetkých mužov a všetky ženy dobrej vôle, ktorí prichádzajú k hrobu svätého Petra, najmä tých, ktorí – ako napríklad vy, drahí mladí – cestujú do Ríma, aby oživili svoju vieru a dar vlastného povolania, ktoré Boh vložil do srdca každého z nás (porov. 2 Tim 1, 6). Ak budeme žiť v trvalom postoji vďaky, budeme žiť životom, ktorý je poznačený zanietením pre Krista a pre ľudstvo, vždy otvorení nádeji; budeme môcť tento dar iným presvedčivo a autentickým životom komunikovať a svedčiť o ňom pred mužmi a ženami našej doby, najmä pred mladými.
Ďakujem vám, že ste prijali naše pozvanie zúčastniť sa modlitbového bdenia, ktorým začíname Prvé svetové stretnutie mladých zasvätených v rámci Roka zasväteného života.
Nech nám tieto dni, ktoré strávime spoločne uvažujúc nad základnými prvkami zasväteného života – zasvätenie, bratský život v komunite a poslanie – a sláviac dar nášho spoločného povolania nasledovať Krista „zbližša“ formou evanjeliových rád poslušnosti, bez osobného vlastníctva a v čistote, osvetlení slovom a príkladom nášho milovaného Svätého Otca Františka, pomôžu oživiť, ako to žiada svätý Pavol (porov. 2 Tim 1, 6 – 11), dar povolania, ku ktorému sme boli povolaní. V tomto kontexte, vo svetle Božieho slova, ktoré sme počuli, a nasledujúc príklad Svätého Otca Františka chcem vám zanechať tri kľúčové slová, ktoré vám, drahí mladí, môžu pomôcť na ceste vašej tvorivej vernosti, ku ktorej sme všetci povolaní nasledujúc Krista v zasvätenom živote. Tieto tri slová sú: 1) Odvahu, buďte silní!; 2) Vytrvajte, buďte verní!; 3) Prinášajte ovocie, prebuďte svet! Pán k vám bol veľkodušný, zhliadol na vás s láskou (porov. Mk 10, 17 – 30) a povolal vás, aby ste mali podiel na jeho živote a poslaní (porov. Mk 3, 13). Buďte voči nemu veľkodušní. Dávajte si pozor, aby ste sa nestali obeťami lenivosti, ktorá vás pobáda vybrať si najpohodlnejšiu a najľahšiu cestu. Je pravda, že to, čo od nás žiada Pán (teda nasledovať ho zbližša – porov. Mt 19, 21), a to, čo od nás žiada zasvätený život (žiť ho v plnosti), presahuje naše sily a schopnosti, ale či sme pred chvíľou v Božom slove nepočuli, že sa v našej slabosti prejavuje Božia sila (porov. 2 Kor 12, 9)? Nehovorí Sväté písmo, že Bohu nič nie je nemožné (porov. Lk 1, 37) a že všetko môžeme v tom, ktorý nám dáva silu (porov. Flp 4, 13)?
Drahí mladí, nezaraďte sa do počtu tých, ktorí, keď počujú – ako hovorí svätý Augustín – zvuk Ducha, ktorý ich pozýva nasledovať Pána v zasvätenom živote, nemôžu naň odpovedať, pretože žijú v hluku a roztržitosti alebo jednoducho preto, že sú príliš naviazaní na vlastné plány, projekty, a preto nedokážu uviesť do života Boží plán. Nebuď ako tí, ktorí zoči-voči povolaniu hovoria: „Zajtra, zajtra naň odpoviem. Veď to je to isté“ (Lope de Vega). Nebuďte ako tí „trvale povolávaní“, ktorí sa trvalo nachádzajú v procese rozlišovania a nie a nie sa rozhodnúť predkladajúc akýkoľvek dôvod, len aby sa nemuseli stretnúť s Pánom (porov. Lk 14, 15 – 24) alebo aby mohli oddialiť odpoveď na Pánovo pozvanie (porov. Lk 9, 60).
Nevytvárajte akúsi „aristokraciu Ducha“, ktorá cíti, že ju Pán síce povoláva, no nikdy sa nerozhodne nasledovať ho. Nerobte z otázky povolania nekonečné dejiny; jednoduché hľadanie bez túžby stretnúť sa s Pánom a odvážne ho nasledovať z obáv, že stratíte vlastnú slobodu alebo samostatnosť. Sväté Písmo hovorí: „Počúvajte dnes jeho hlas… Nezatvrdzujte svoje srdcia…“ (Ž 95, 7 – 8). Ak počúvate hlas Pána, venujete sa serióznemu a vyváženému rozlišovaniu povolania; nechajte sa sprevádzať autentickým učiteľom ducha a nepretržite sa modlite (porov. Lk 22, 46), aby vám Pán umožnil spoznať jeho svätú vôľu. A keď ste už so živou vierou, pevnou nádejou a dokonalou láskou spoznali Pánovu vôľu, neodďaľujte príliš dlho svoju odpoveď. Nech váš život neprejde v neistote toho, kto sa odvážne nevystaví riziku odpovedať veľkodušne na Pánovu výzvu. Ak si zistil, že sa pre teba Boh má stať všetkým – tvojím bohatstvom, tvojou istotou, tvojou opravdivou slobodou, tvojím dobrom, ba najvyšším dobrom, každým dobrom (svätý František) –, odovzdaj sa mu celým srdcom, celou mysľou, celou svojou dušou a so všetkými svojimi silami (porov Dt 6, 5) neustále obnovujúc túto svoju obetu, aby Kristova láska aj naďalej horela v tvojom srdci a udržovala živým tvoje zanietenie pre tvoju prvú a jedinú lásku (porov. Oz 2, 9).
Drahí mladí, buďte veľkodušní k Pánovi, veľkému Almužníkovi, ako ho nazýval svätý František z Assisi, jeden z mnohých, ktorý vo svojej mladosti zanechal všetko, aby objal toho, ktorý je všetkým. Nebuďte leniví a ani lakomí s Pánom vediac, že on nedovolí, aby niekto nad ním zvíťazil v jeho veľkodušnosti. Si lačný a smädný po význame: Boh je tvojím chlebom a tvojou vodou. Kráčaš v temnotách: Boh je tvoje „vyvýšené svetlo, tvoj vrch Hermon“. Kráčaš v hriechu: Boh je náručím milosrdenstva a odpustenia.
Drahí mladí, buďte odvážni a silní na duchu, buďte usilovní v láske, ktorá nepozná hranice v sebadarovaní, aj keď takýto postoj znamená kráčať proti prúdu. V tomto kontexte vám pripomínam slová Svätého Otca Františka, ktoré povedal mladým v Turíne: Máte žiť, nie živoriť. Nežite životom, ktorý takým nie je. Panna Mária, Panna slov: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova – fiat,“ Panna odvážna a dôverujúca, nech nás sprevádza v našom odvážnom a dôverujúcom áno.

preklad Štefan Turanský