Baziliánky žijú viceprovinciálnou kapitulou

V dňoch od 30. novembra do 2. decembra prebieha V. viceprovinciálna kapitula sestier Rádu sv. Bazila Veľkého v Sečovciach, ktorej logom je verš z listu Efezanom 5,8b: “Žite ako deti svetla.“ Pri tejto príležitosti v predvečer otvorenia 29. novembra, vladyka Milan Chautur CSsR. košický eparcha, pri slávení Najsvätejšej Eucharistie vyprosoval Božie požehnanie pre tento pracovný, ale aj milostivý čas.

Vo svojej homílii zdôraznil: „Tak ako každý človek túži po poriadku vo svojom príbytku, tak aj Boh chce mať poriadok. Rehoľné domy sú príbytkom pre božích služobníkov a kapitula má byť zhodnotením ich poriadku. Je priestorom kde sa ukáže v čom sme sa odklonili, alebo v čom ideme správne. A je to veľmi dôležité. Nik nie je ideálny, ale každý je volaný smerovať k ideálu, ktorým je Ježiš Kristus. Táto cesta bude aj požehnaním.“ Na záver vladyka Milan dodal: „Ak zachováš poriadok, poriadok zachová teba, nielen pre časný život, ale i ten večný život s Kristom.“

Svätú liturgiu koncelebroval sečovský protopresbyter o. Miroslav Pohár, na území ktorého má Viceprovincia sv. Cyrila a Metoda sídlo. Po svätej liturgii sa sestry spolu s vladykom za spevu modlitby „Kráľu Nebeský“ nesúc symboly kapituly presunuli do kapitulárnej miestnosti.

Podľa konštitúcií sestier Rádu sv. Bazila Veľkého zvoláva predstavená provincie kapitulu každých päť rokov. Cieľom kapituly je zhodnotiť duchovný, apoštolský, administratívny stav viceprovincie a vypracovať program na ďalšie obdobie. Počas trvania kapituly sestry majú právo zostavovať štatúty, meniť smernice viceprovincie, ktoré musia byť potvrdené generálnou predstavenou a jej radou. V posledný deň kapituly volia delegátky predstavenú viceprovincie a radkyne na ďalšie päť ročné obdobie.

zdroj. tkkbs

-msk-