Božie slovo vyháňa nepriateľa

„Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Tieto slová vykríkol muž posadnutý nečistým duchom, ako čítame v dnešnom evanjeliu. Ježiš sa nepýtal tohto človeka, či chce byť oslobodený, či ho niečo trápi. Zlý duch sa sám prejavil už len v samotnej prítomnosti Pána. Nečistý duch hovorí o zničení, vychádzajú z neho slová strachu, obavy. Možno poznáme podobné slová: „Daj mi pokoj“ alebo: „Čo zas odo mňa chceš,“ slová plné podráždenosti a hnevu. Slová, v ktorých nie je láska, dobrota a pokoj. Pápež František v jednej zo svojich kázní hovorí: „Všetci sme hriešnici, ale pozri sa na korene svojho hriechu, nech Pán ide k nim a nech ich znova stvorí, a tie horké korene zakvitnú, zakvitnú v spravodlivosti a ty budeš novým mužom, novou ženou.“ Každé srdce potrebuje zakúsiť očisťujúcu moc Božieho slova. Poznávanie Božieho slova prináša svetlo do nášho srdca a zjavuje korene horkosti, zjavuje tie oblasti, v ktorých potrebujeme očistiť zmýšľanie, očistiť naše postoje. No Pánovo slovo neprináša len poznanie, ale aj účinnú pomoc. Jeho slovo má moc a prináša milosť Ducha Svätého. Moc Božieho slova zaháňa nepriateľa, ako to vidíme aj v dnešnom evanjeliu.

Poznáme príbeh jedného z najznámejších konvertitov Katolíckej cirkvi, príbeh obrátenia svätého Augustína. Augustín bol nielen mravný zvrhlík, ale i bludár v oblasti viery. Topil sa v bahne náruživostí a to ho rozkladalo a on čím ďalej, tým viac obrazne povedané zapáchal. Pri počúvaní príbehu o svätom Antonovi pustovníkovi, ktorý sa dokázal celkom zasvätiť Bohu a zrieknuť telesných pôžitkov, sa v jeho srdci miešajú pocity obdivu s pocitom hlbokého zahanbenia. Jeho city vybúšili aj navonok. Na svojho priateľa Alípia kričal: „Počul si? Neučení povstávajú a uchvacujú Božie kráľovstvo, kým my so svojou vedou bez srdca sa váľame v tele a v krvi!“ Posledný úder nepriateľovi zasadil meč Božieho slova v podobe textu, ktorý nachádza v Liste Rimanom, čítajúc: „Žime poctivo ako vo dne, a nie v hodovaniach a pijatikách, nie v smilstvách a nemravnostiach, nie vo sváre a nenávisti. Oblečte si Pána Ježiša Krista a nestarajte sa o telo s jeho žiadosťami“ (13, 13n). Nechajme sa premeniť Ježišom, dovoľme mu, aby „znovu stvoril“ naše srdcia oslobodením od našich hriechov.

Milan Toman SVD