Dar Ducha v dare krstu

Stalo sa to v istý štvrtok v novembri 1831. Bol hmlistý deň, zem bola pokrytá hrubou vrstvou snehu a k tomu ešte padali veľké chumáče, keď svätý Serafim Sarovský začal rozhovor s Nikolajom Motovilovom. Prihovoril sa mu: „Boh mi zjavil, že od detstva si túžil poznať zmysel kresťanského života a často si kládol túto otázku významným duchovným osobám.“ Nikolaja táto otázka zaujímala už ako mladého chlapca, ale nikdy nedostal uspokojivú odpoveď. Duchovný otec pokračoval: „Radili ti, aby si chodil do chrámu, modlil sa a snažil sa o plnenie dobrých skutkov, pretože – ako ti bolo hovorené – to je cieľom kresťanského života. Teda, hoc som úbohý Boží služobník, vynasnažím sa ukázať ti, aký je ten cieľ. Modlitba, pôsty, skutky milosrdenstva, to sú, samozrejme, veľmi dobré skutky, ale slúžia len ako prostriedky, nie sú cieľom kresťanského života. Skutočným cieľom je získanie Svätého Ducha.“

Duch Svätý ako cieľ nášho kresťanského života? Na túto otázku odpovedá kardinál Špidlík vo svojom diele Poznáš Ducha Svätého? Odpoveď hľadá u svätého Ireneja, ktorý vidí v Duchu Svätom „dušu našej duše“. Duša, ktorá všetko oživuje, ktorá spája Božie deti, mystické telo Krista. Duša, ktorá robí všetko s Kristom a pre Krista. Duša, ktorá je dušou Krista. „Boží Duch je v našich srdciach, pretože tam je činný a jeho činnosť nás pretvára. Toto pretváranie sa nazýva termínom »milosť«, alebo ako hovorievajú otcovia, »obraz Boží«, ktorý je nám daný pri krste, ale je určený na to, aby rástol k podobnosti, k stále dokonalejšej jednote s Bohom.“

Pripomeňme si heslo Roku zasväteného života: Prebuďte svet! K tomu, aby sme skutočne prebudili svet, potrebujeme prebudiť svoje srdce. Nanovo vojdime s Ježišom do rieky Jordán a nechajme sa dotknúť Božím slovom. Otcovo slovo je vyznaním lásky, ktorú zjavil v Kristovi. Duch Svätý dáva život tomuto slovu. On odpovedá z hĺbky našej duše a volá k Otcovi hovoriac: „Abba.“ Nechajme sa nanovo objať týmto mocným slovom, nechajme sa objať Otcom. Ďakujme v dnešný deň Pánovi za dar krstu, za dar Ducha Svätého v ňom. 

 P. Milan Toman SVD