Druhý list zasväteným: „Skúmajte!“

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života oznámila vydanie druhého listu v rámci prípravy na Rok zasväteného života. List s názvom Skúmajte! s podtitulom Zasväteným mužom a ženám na ceste Božích znamení bol vydaný vo Vatikánskom vydavateľstve LEV (Libreria Editrice Vaticana).
List v duchu slov pápeža Františka hovorí, že zasvätení sú volaní byť stále na ceste s čnosťou, ktorá je vlastná pútnikom: s radosťou! Je to cesta spoločenstva a rozlišovania pri skúmaní horizontu dejín, pričom majú byť darom na mnohých križovatkách sveta a kultúr.
Zasvätený život je znamením budúcich dobier v ľudskej spoločnosti, v exode počas historického putovania. Akceptuje výzvu vyrovnávať sa s provizórnymi istotami, s novými situáciami, s provokáciami v neustálom procese, s túžbami, vášňami a utrpením, kričanými súčasným ľudstvom. V takomto bdelom putovaní zasvätený život chráni hľadanie tváre Boha, žije nasledovanie Krista, nechá sa viesť Duchom Svätým, aby sa láska pre Kráľovstvo mohla žiť s tvorivou vernosťou a neúnavnou pracovitosťou.
Tento list chce odovzdať všetkým zasväteným mužom a ženám vzácne dedičstvo, vyzývajúc ich zotrvať vo vernosti Pánovi, ako si to zaumienili v srdci (porov. Sk 11, 23 – 24), a napredovať na tejto ceste milosti. Chceme sa spoločne v krátkosti pozrieť na uskutočnené kroky za posledných päťdesiat rokov. V tomto pripomenutí sa Druhý vatikánsky koncil javí ako udalosť, ktorá je absolútne dôležitá pre obnovu zasväteného života. Zaznieva nám pozvanie od Pána: „Postojte na cestách a zamyslite sa. Skúmajte staré chodníky, hľadajte dobrú cestu, kráčajte po nej a nájdete osvieženie pre svoje duše“ (Jer 6, 16, preklad podľa Neovulgaty).
Skúmať horizonty nášho života a nášho času v ostražitom bdení. Skúmať aj počas noci pre rozpoznanie ohňa, ktorý osvecuje a vedie, skúmať nebo pre rozpoznanie znamenia blížiaceho sa požehnania pre našu vyprahnutosť. Ostražito bdieť a prihovárať sa pevní vo viere.

(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-