Nebyť z tohto sveta

Pilát sa spýtal Ježiša: […] „Čo si vykonal?“ Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.“

Pozri Jn 18, 33b – 37

Ježišova odpoveď na Pilátovu otázku: „Čo si vykonal?“ znie na prvý pohľad vyhýbavo: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.“ V skutočnosti je však najvýstižnejším popisom „trestného činu“, za ktorý je Ježiš práve súdený. Ježišovo kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ježišove postoje sa neriadia logikou, podľa ktorej fungujú hriechom narušené medziľudské vzťahy. Jeho myšlienky nie sú našimi myšlienkami a jeho cesty nie sú našimi cestami (porov. Iz 55, 8). Práve preto je v očiach svojho národa hoden odsúdenia a v Pilátových očiach hoden pohŕdania. Keby Ježišovo kráľovstvo bolo z tohto sveta, židovský národ a jeho predstavitelia by v ňom našli vytúženého politického vodcu v odboji proti Rimanom a nadšene by bojovali pod jeho velením. Pilát a jeho nadriadení by v ňom videli nebezpečného nepriateľa a bojovali by proti nemu. Takto však nevyhovuje ani jedným, ani druhým. Jeho vlastní ho nechcú. Cudzí nevedia, čo s ním. „Nebyť z tohto sveta“ je priestupok či dokonca trestný čin, za ktorý sa vynášajú tie najtvrdšie rozsudky. Platilo to pre Ježiša a platí to pre každého, kto ho dôsledne nasleduje (pozri Jn 15, 19).

Anna Mátiková, pavlínka