Pápež František menším bratom františkánom: Objímte malomocných dneška

„Otvorte svoje srdcia a objímte malomocných dneška.“ Týmito slovami sa dnes ráno prihovoril pápež František 400 členom františkánskej rodiny prvého rádu a svetského (tretieho) rádu, ktorých prijal na audiencii v Klementínskej sále Apoštolského paláca. Rehoľníkom sa poďakoval za ich prácu predovšetkým „v prospech tých najchudobnejších a znevýhodnených“.

Hneď na úvod svojho príhovoru Svätý Otec vyzdvihol význam slova „menší“, ktorý charakterizuje františkánsku rehoľu na výslovnú žiadosť sv. Františka. Ten povzbudzoval svojich nasledovníkov, aby sa vzdali všetkých pozemských dobier a úplne sa darovali Bohu a bratom. Táto malosť „sa rodí z kontemplovania vtelenia Božieho Syna“, podčiarkol pápež František. Pre Svätého Otca je zároveň miestom stretnutia sa s Bohom, s bratmi, s ľuďmi celého sveta a so stvorením:

„Život Františka poznačilo stretnutie s chudobným Bohom, prítomným uprostred nás v Ježišovi z Nazareta: pokorná a skrytá prítomnosť, ktorú Chudáčik (Poverello) adoruje a kontempluje vo vtelení, na kríži a v Eucharistii. Na druhej strane vieme, že jedným z evanjeliových obrazov, ktoré najviac uchvátili Františka je ten o umývaní nôh učeníkom pri Poslednej večeri.“  

Podľa sv. Františka človek nevlastní nič okrem vlastného hriechu. Svätý Otec preto prítomných vystríhal pred hriechom „duchovnej pýchy, pýchy farizejskej“, ktorá je tým najhorším zosvetštením života. Na druhej strane pápež vyzdvihol františkánsku „spiritualitu návratu k Bohu“, ktorá charakterizuje rehoľu sv. Františka, a ktorá spočíva v navracaní Bohu toho, čo sme dostali, a to prostredníctvom chvál a rozdávania sa pre druhých.

Pre Svätého Otca je táto malosť typická pre františkánsku rehoľu tiež miestom stretnutia sa s bratmi, ktorých nám daroval Boh. „Ako? Vyhýbajúc sa akémukoľvek správaniu nadradenosti,“ vysvetlil pápež a poukázal na potrebu nesúdiť druhých, nehovoriť o druhých za ich chrbtom, ale oceňovať to, čo je v každom jednom z nás „pozitívne“. Ďalej nepoužívať autoritu na „podriadenie si“ druhých, ale naopak slúžiť im „s milosrdenstvom“, lebo „bez milosrdenstva niet ani bratov, ani menších“.

„Potreba vyjadriť vaše bratstvo v Kristovi spôsobuje, že vaše medziľudské vzťahy sa riadia dynamikou lásky, takže zatiaľ čo spravodlivosť vás privádza k právam každého jedného z vás, láska prekonáva tieto práva a pozýva vás do bratského spoločenstva; lebo to nie sú práva, ktoré milujete, ale bratia, ktorých musíte prijímať s rešpektom, pochopením a milosrdenstvom.“  

Okrem stretnutia s Bohom a s bratmi Svätý Otec František vo svojom príhovore poukázal na dôležitosť prejaviť túto „malosť“ charakteristickú pre menších bratov františkánov vo vzťahu s mužmi a ženami, ktorých stretávajú vo svete. Pápež prítomným pripomenul regulu sv. Františka, ktorá „dáva do vzťahu voľbu nič si neprivlastňovať a láskavé prijatie každého človeka, až po podelenie sa o svoj život s tými najopovrhovanejšími“. Tieto skutky však nemožno robiť „z piedestálu povýšenosti“, upozornil Svätý Otec a františkánov povzbudil týmito slovami:

„Otvorte svoje srdcia a objímte malomocných dneška, keď si uvedomujete milosrdenstvo, ktoré Pán prejavil vám, prejavujte milosrdenstvo voči nim, tak ako to robil váš otec sv. František; a tak ako on, naučte sa byť «chorými s chorými, trpiacimi s trpiacimi». Toto všetko, tak vzdialené od vágneho pocitu, poukazuje na vzťah medzi ľuďmi, ktorý je tak hlboký, že premení vaše srdce a privedie vás ku zdieľaniu ich osudu.“

Na záver dnešného príhovoru menším bratom františkánom Svätý Otec poukázal na potrebu stretnutia sa so stvorenstvom. „Dnes sa táto sestra a matka búri, lebo cíti, že sa s ňou zle zaobchádza“, a preto treba, pokračoval ďalej pápež František, vstúpiť s ňou do dialógu. To je možné dosiahnuť chválou, ale tiež prekročením ekonomických výpočtov či iracionálneho romantizmu. „Spolupracujte s viacerými iniciatívami,“ vysvetlil Petrov nástupca, „pripomínajúc vždy úzky vzťah, ktorý existuje medzi chudobnými a krehkosťou planéty, medzi ekonómiou, rozvojom, starostlivosťou o stvorenstvo a rozhodnutiami v prospech chudobných“.

Zdroj: RV, ej