Pápež zasväteným Mongolska: Skúste a presvedčte sa, akým ste veľkým darom

V sobotu 2. septembra 2023 sa uskutočnilo v Katedrále svätých Petra a Pavla v Ulánbátare stretnutie Svätého Otca s biskupmi, kňazmi, misionármi, zasvätenými osobami a pastoračnými pracovníkmi. Pápež František ich v duchu verša zo žalmu 34 „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán“ pozval k adorácii a vydávaniu svedectva.


Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Ďakujem vám, Excelencia, za vaše slová, ďakujem sestre Salvii, o. Petrovi Sanjaajavovi a Rufine za vaše svedectvá, ďakujem vám všetkým za vašu prítomnosť a vieru! Som rád, že sa s vami môžem stretnúť. Radosť z evanjelia je dôvodom, prečo ste tu vy, zasvätení muži a ženy v rehoľnom živote a v sviatostnom kňazstve a prečo sa spolu so svojimi sestrami a bratmi laikmi s oddanosťou venujete Pánovi a druhým. Zvelebujem za to Boha. Robím tak prostredníctvom krásnej modlitby chvály, žalmu 34, ktorým som sa inšpiroval, aby som sa s vami podelil o niekoľko myšlienok. Píše sa v ňom: „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán“ (v. 9).

Skúste a presvedčte sa, pretože radosť a dobrota Pána nie sú niečím pominuteľným, ale zostávajú v nás, dávajú nám chuť do života a spôsobujú, že vidíme veci novým spôsobom; ako ste nám to povedali, Rufina, vo svojom krásnom svedectve. Chcel by som preto zakúsiť chuť viery v tejto krajine tým, že spomeniem predovšetkým príbehy a tváre ľudí, ktorí obetovali svoj život pre evanjelium. Darovať svoj život pre evanjelium: to je krásna definícia misionárskeho povolania kresťana, a najmä toho, ako ho žijú tunajší kresťania: darovať život pre evanjelium.

Spomínam si na biskupa Wenceslava Selgu Padillu, prvého apoštolského prefekta, priekopníka súčasnej podoby Cirkvi v Mongolsku a staviteľa tejto katedrály. Tu však viera nesiaha len do 90. rokov minulého storočia, ale má veľmi staré korene. Skúsenosti prvého tisícročia, poznačené evanjelizačným hnutím sýrskej tradície, ktoré sa šírilo pozdĺž Hodvábnej cesty, boli sprevádzané značnou misionárskou angažovanosťou.

Ako si nepripomenúť diplomatické misie v 13. storočí, ale aj apoštolskú starostlivosť, ktorá sa prejavila okolo roku 1310 vymenovaním Jána z Montecorvina za prvého biskupa v Chán Bálíku, a teda zodpovedného za tento rozsiahly región sveta pod vládou mongolskej dynastie Juanov? Práve on zabezpečil prvý mongolský preklad Knihy žalmov a Nového zákona. Nuž a tento veľký príbeh nadšenia pre evanjelium sa obnovil mimoriadnym spôsobom v roku 1992 príchodom prvých misionárov Kongregácie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ku ktorým sa pripojili zástupcovia iných inštitútov, diecézny klérus a laickí dobrovoľníci.

Spomedzi nich všetkých by som rád spomenul aktívneho a horlivého pátra Stephana Kim Seong-hyeona. A spomeňme si aj na mnohých verných služobníkov evanjelia v Mongolsku, ktorí sú tu teraz s nami a ktorí po tom, čo darovali svoj život Kristovi, zakúšajú a presviedčajú sa o zázrakoch, ktoré jeho dobrota naďalej koná vo vás a prostredníctvom vás. Ďakujem.

Ale prečo obetovať svoj život pre evanjelium? To je otázka, ktorú vám kladiem. Ako povedala Rufina, kresťanský život napreduje pri kladení si otázok ako deti, ktoré sa stále pýtajú na nové veci, pretože všetkému nerozumejú, sú vo veku „prečo“. Kresťanský život pristupuje k Pánovi a vždy kladie otázky, aby lepšie pochopil Pána, aby lepšie porozumel jeho posolstvu. Toho Boha, ktorý sa v Ježišovi stal viditeľným, nechal sa dotknúť, dal sa stretnúť. Áno, On je tá dobrá zvesť určená všetkým národom, On je ohlasovaním, ktoré Cirkev nemôže prestať prinášať, vteľovať ho do života a „šepkať“ ho do sŕdc jednotlivcov a kultúr.

(…)

Plné znenie príhovoru Svätého Otca si môžete prečítať na Vatican News.

Zdroj: Vatican News
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra