Regula života mníšskych komunít o láske

Časopis pre zasvätených Testimonio v Čile v čísle venovanom téme „lásky a služby“ (september – október 2015) vydal dokument: Regula života mníšskych komunít o láske. Predkladáme ho pre bohatstvo podnetov, ktoré obsahuje, a ako prostriedok na rozjímanie.

„Raz a navždy bolo dané prikázanie: Miluj a rob, čo chceš. Ak mlčíš, mlč z lásky. Ak hovoríš, hovor z lásky. Ak napomínaš, napomínaj z lásky. Ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky. Nech je v tebe koreň lásky, pretože z toho koreňa pochádza len dobro“ (Svätý Augustín: Výklad Prvého Jánovho listu 7, 8).

Miluj

 1. Prijmi s celou svojou bytosťou lásku, ktorú ti Boh dáva od počiatku. Ostaň vždy zakotvený v tejto istote, jedinej, ktorá vie dať zmysel, silu a radosť tvojmu životu: jeho láska sa nikdy nevzdiali od teba. On nikdy nezruší svoju zmluvu pokoja s tebou. Božie dary a jeho povolanie sú neodvolateľné. On vryl tvoje meno do dlane svojej ruky.

Rob tak, aby tvoja duša bola dňom i nocou plná prítomnosti Pána, ktorý ťa miluje, a budeš mať život. Silný radosťou tejto Božej prítomnosti v tebe a moci tejto lásky sa nebudeš nikdy cítiť slabý.

Ak zachovávaš verne, ako Mária, túto spomienku vo svojom srdci, Boh ťa postupne prenikne, zbuduje, zjednotí. Neustále prijímanie jeho lásky je tvojou prvou povinnosťou zasväteného.

 1. Istý touto nezištnou láskou miluj aj ty Pána, ktorý ťa stvoril na svoj obraz a podobu, miluj ho s celého srdca, z celej duše, zo všetkých síl, z celého svojho bytia. Jedným slovom, celou svojou osobou a celým životom. V tejto úplnej, nerozdelenej láske spočíva celé tvoje mníšske povolanie.

S istotou, že on ťa miloval tak, že ti daroval celý svoj život, nemôžeš odpovedať na túto lásku inak, ako darujúc mu aj ty celý svoj život. On ťa miloval tak, že ti daroval svojho jediného Syna, ktorému si sa rozhodol slobodne odpovedať, odovzdajúc mu celý svoj život. Preto táto ponuka celého tvojho bytia Láske z lásky ťa pobáda prijať stratu všetkého, aby si získal Krista. Dosiahneš tak pochopenie, že všetko je nič a že nič je všetko (sv. Terézia Ježišova). A ak je všetko tvoje, ty si Kristov a Kristus Boží. Budeš mníchom či mníškou, „ak je tvoj pohľad len pre Boha, tvoje venovanie sa len Bohu, ak chceš slúžiť len Bohu samému, v pokoji s Bohom dosiahneš to, že budeš dôvodom pokoja pre druhých“ (sv. Šimon Studita, Menšie katechézy).

 1. Ak urobíš z celého svojho života slobodné a radostné prijatie jeho lásky a pracovité a trpezlivé hľadanie jeho tváre, sám s ním samým, budeš vtedy ako opravdivé dieťa v jeho prítomnosti a Duch jeho jediného Syna bude v tvojom srdci volať: Abba! Otče!

Teraz, keď si ty sám poznal Boha, alebo skôr, keď on poznal teba, ak ho miluješ, zachovávaj jeho slovo a Otec ťa bude milovať. A Boh Trojica príde k tebe a bude s tebou žiť.

Budeš tak môcť povedať, že už nežiješ ty, ale Boh žije v tebe, a budeš ako žijúci svätostánok, v ktorom je on prítomný: budeš naozaj zasvätený. Pretože chrám je posvätný a ty si tým chrámom.

Všetko, čo má do činenia s mníšskym životom, bude k dosahovaniu tohto. Boh, ktorý je stravujúci oheň, chce ťa úplne stráviť vo svojej láske. Nech tieto slová, ktorí ti Pán dnes diktuje, ostanú navždy v tvojom srdci. Rob to a budeš mať život.

 

Miluj svojich bratov

 1. Nasleduj cestu lásky podľa Kristovho príkladu. Naozaj si nemôžeš nárokovať milovať Boha, ktorého nevidíš, ak nemiluješ brata alebo sestru, ktorí žijú vedľa teba.

Pretože láska je naplnením zákona, požiadavka bratskej lásky tvorí naplnenie celého tvojho mníšskeho života. V každej chvíli sa pýtaj na svoju lásku k bratovi, pretože budeš súdený podľa tejto lásky (sv. Ján z Kríža).

Keďže len v nebi sa budeme milovať večne, plne, a keďže mních chce anticipovať kráľovstvo; keďže Boh je láska, ako nám ukázal Ježiš, a keďže mních sa snaží nasledovať Krista; keďže prvým prikázaním je milovať a keďže mních poslúcha Boha a robí stále, čo si praje on; pre toto všetko miluje bez prerušenia, bez zľavy, bez slov. Nech ti Pán dá vzrast a hojnosť lásky ku všetkým.

 1. Prijmi však a uznaj, že tvoja spontánnosť je zlá. S jasnosťou si uvedom, že na dne tvojho bytia je egocentrizmus, egoizmus, závisť, agresivita, majetníctvo, a odhalíš, že diabol je tam prítomný ako žalobca tvojich bratov, hľadajúci, koho zožrať, zasievajúci kúkoľ v noci.

Aby si sa otvoril láske, musíš sa oslobodiť od nelásky. Bez tohto predošlého kroku pokory a obrátenia nebudeš vedieť milovať. O to lepšie budeš milovať svojich bratov, keď budeš vedieť milovať seba samého.

Ak si zjednotený, budeš zjednocovať; ak si v pokoji so sebou, budeš prostriedkom pokoja. Miluj sa pokorne a ži spokojný z lásky, ktorou ťa Boh miluje, a vychádzajúc z tejto skúsenosti miluj svojho blížneho, ako seba samého. To je druhý krok, aby si miloval blížneho.

 

Miluj sa tak, že zabudneš na seba

Je láska, ktorá prijíma, láska, ktorá zdieľa, láska, ktorá dáva, a láska, ktorá sa dáva sebe samému; a nakoniec láska, ktorá sa obetuje. Mních alebo mníška, Boh ťa čaká v tej poslednej láske. Keď jedného dňa budeš môcť povedať, že nehľadáš seba samého, budeš mať ten najšťastnejší život, aký možno poznať (sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša) a láska Boha bude viditeľná cez teba. To je tretí krok lásky ku druhým.

 1. Každý deň pros Boha, aby šíril v tvojom srdci lásku pre tvojich bratov a nech vloží do ich srdca lásku k tebe. Boh nemôže odoprieť nič komunite, ktorá sa takto modlí, pretože to je presne jeho vôľa, aby sme sa milovali navzájom, ako on miloval nás.

Kde nie je láska, vlož lásku a zožneš lásku (sv. Ján z Kríža). Urážlivosť je najhorším priateľom lásky, pokora jej najlepším sprievodcom. V sporoch buď dostatočne inteligentný a svätý, aby si ustúpil prvý, a nestratíš nikdy hlboké spojenie so svojimi bratmi pre diskusie o drobnostiach. Môžeš použiť právo nahnevať sa, ale máš povinnosť nedovoliť, aby ťa západ slnka zastihol nahnevaného. Daj si každý deň pevné predsavzatie, že sa budeš modliť za svojich bratov. Modli sa, aby si miloval, a miluj modliac sa, a milosť jeho lásky bude môcť v tebe rásť.

Prijmi povolanie k bratskej láske ako uvedenie do veľkého tajomstva, a práve cez lásku prenikneš do samotnej lásky Boha. Tak teda so svojimi bratmi dávaš telo Bohu, uskutočňuješ jeho sprítomnenie, si znakom jeho pôsobenia. Kiež celá tvoja komunita dosiahne to, že bude takou, aby bola teofániou jeho lásky.

 1. Aby si konkrétne a v pravde prejavil túto lásku, budeš žiť zdieľanie. Zdieľaj čas, stôl, strechu, zárobok a majetok. Nič si nenechaj len pre seba a budeš jedného dňa bohatý ako Kristus všetkým tým, čo si dal. Nech môžeš povedať aj ty každému členovi komunity: Všetko, čo je moje, je tvoje.

Tvoje kráčanie ku Kristovi nie je samotárske dobrodružstvo, ale spoločné. Tento spoločný záväzok ťa pozýva tiež ku vzájomnému počúvaniu, ku vzájomnému podnetu, bratstvu, v solidarite rovnakého prijatého daru. Neste si navzájom bremená, a tak naplníte Kristov zákon. So všetkou pokorou, jemnosťou a trpezlivosťou sa znášajte navzájom v láske.

Od najmenšieho detailu po najzákladnejšie záväzky vstupuješ do komunity, aby si všetko zdieľal, a tak formoval spolu s bratmi živé telo jediného Božieho Syna. „Tak aj my, hoci sme mnohí, sme jedno telo v Kristovi, a jednotlivo sme si navzájom údmi“ (Rim 12, 5). Ak hľadáš a žiješ toto, radosť tohto zdieľania zastrie v tebe spomienky na všetky obety.

 1. So svojimi bratmi a sestrami sa všetci usilujte, s rôznymi darmi, ktoré vám boli udelené, budovať jednotu v úcte ku rôznosti. Avšak nikdy nezabudni, že výstup k jednote je namáhavý a je ľahké zostúpiť do rozdielnosti. Len vychádzajúc zo silnej jednoty objavíš ozajstné rozdielnosti. Aby jednota nebola zmesou bez formy alebo povinnou konformnosťou a aby rozdielnosť nebola egoistickým individualizmom alebo nejakým čudným nápadom, pros Boha Trojicu, aby ti zjavil tajomstvo svojej jednoty v mnohosti. Jednota tvojho bratstva nech je vyjadrením lásky, ktorá sa zdieľa. Uplatnená osobnosť každého z tvojich bratov nech vyjadruje, že prijala slobodu. Ak sa modlíš, študuješ či pracuješ, raduj sa, že druhý pracuje, študuje či sa modlí za teba (Pseudo Makárius). „No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý Duch, ktorý udeľuje každému, ako chce.“

 

Aby si dosiahol lásku, buď transparentný

 1. Nechaj sa poznať a hľadaj poznanie. Poznanie nevyhnutne pripravuje na lásku. Cez otvorenosť svojho srdca, svojich skutkov a svojich myšlienok sa lepšie naučíš zhodovať sa so svojimi bratmi a vyhneš sa pasci zlého. Nenechaj sa oklamať satanom. Neignoruj jeho klamstvá. Kto koná podľa pravdy, približuje sa svetlu.

Buď dostatočne pokorný nechať sa vidieť v tvojej realite a dostatočne milosrdný, aby si videl bez odsudzovania. Ako odmenu za túto dvojakú námahu dôjdeš k zisteniu, aké je dobré a milé, keď bratia žijú spoločne. Vylúč navždy zo svojich úst a zo svojho srdca ohováranie, šomranie a závisť. „Unikaj pred malými spormi medzi bratmi; nič tak nerozdeľuje ako neustále diskusie pre všetko a pre nič. Nauč sa včas prestať. Nedovoľ, aby si počúval ohovárania o niektorom z tvojich bratov. Buď kvasom jednoty“ (Regula Taizé). „Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím… luhár neobstojí pred mojimi očami“ (Ž 100, 5.7).

Nehovor ani nepočúvaj nič o neprítomnom bratovi, ak si mu to už nepovedal a ak nie si pripravený povedať mu to jasne. A modli sa, aby tvoje mníšske bratstvo vo svojom celku bolo osvecujúce pred Slovom ako ohnisko pokoja, a pros, aby bolo žijúcou ikonou Trojice.

 1. Neunav sa nikdy odpúšťať, aby si nedal príležitosť diablovi. Z hĺbky svojho srdca buď spontánne milosrdný a súcitný. Pán ti odpustil v priebehu dňa: v tichu duše urob tak aj ty, neúnavne, celým srdcom. Ak máš konkrétne nejakú sťažnosť na niekoho, choď sa s ním čo najskôr zmieriť prostredníctvom vzájomného odpustenia, z tváre do tváre. Ak to nestačí, hovor s ním v prítomnosti niektorých bratov; potom to povieš komunite; všetci spolu nech sa vtedy zveria Božiemu milosrdenstvu a úsudku Ducha Svätého.

Ak niekto nechce milovať a odpúšťať takto hlboko, nech nevstupuje a nech neostáva v mníšskom živote.

So slobodou svedomia prijímaj pred svojím spovedníkom a so súhlasom predstaveného milosť sviatosti zmierenia. Nemôžeš napredovať sám na ceste dokonalosti bez pomoci duchovného otca.

Prežívaj každý týždeň so svojimi bratmi, pred Bohom, milosť vzájomného odpustenia, v súlade so slovom apoštola, ktorý nás pozýva vyznávať svoje hriechy jedni druhým. Toto spoločné zmierenie upevní bratstvo a spôsobí rast každého vo svetle a v pravde.

Vždy prijmi príležitosť žiť so svojimi bratmi correctio fraterna, ktorá bude pre teba milosťou povzbudenia a volaním k obráteniu.

 1. Neuspokoj sa s tým, že budeš priateľom všetkých: buď aj priateľom každého. K tomu nás pozýva Kristus, keď nás už nenazýva viac sluhami, ale priateľmi. Opravdivé priateľstvo sa šíri, oslobodzuje, umocňuje, dáva rast. Naopak, priateľstvo príliš prirodzené či osobitné nás umenšuje, rozdeľuje, obmedzuje. Pestuj to prvé a chráň sa pred druhým.

Nadovšetko ži spoločenstvo. To je zdroj, z ktorého žijeme, v ňom sme boli vyvolení Bohom pred stvorením sveta a k nemu nás zvoláva jeho povolanie, ktoré nás zjednotilo v jednom tele. V lone tohto rozorvaného sveta jednota chariziem nech buduje harmóniu svätého chrámu a rozdielnosť údov nech formuje súdržnosť jedného tela. Oblečený láskou, v ktorej spočíva dokonalosť, budeš teda so svojimi bratmi uprostred mesta radostným znamením bratského spoločenstva, a preto tiež čistým odrazom Boha. To je tá sláva, ktorú ti on chce udeliť.

Nech tento svet, v ktorom sme, ale nie sme z neho, spozná v nás jeho učeníkov v tomto znamení: v láske, ktorú máme jedni k druhým.

 

Preklad: Miroslav Zárik