Úcta bl. Alfonzy Márie Eppingerovej k Predrahej krvi Ježišovej

Predrahá krv Ježišova, nekonečná cena nášho vykúpenia, nápoj a očistenie našej duše. Ty neustále prosíš pred trónom nekonečného milosrdenstva za nás.

Keď mala Alžbeta Eppingerová tridsať rokov, počas modlitby mala nezvyčajné fenomény nazývané „extázy“. Skrze ne prenikala stále hlbšie do tajomstva kríža a Božieho milosrdenstva.  

V nich videla v akom stave sa Cirkvi nachádza a tiež naliehavú potrebu posvätenia kňazov: „Jednou z najväčších milostí, ktoré Ježiš Kristus svojím umučením pre nás vydobil je ustanovenie Najsvätejšej Sviatosti, jeho telo a krv, ako aj moc udeľovania sviatostí… Namiesto toho, aby sme ďakovali za tieto veľké milostí, vôbec na to nemyslíme a nemáme úctu voči kňazom… Nemodlíme sa za nich… Avšak napriek všetkým týmto nevďačnostiam Boh nám stále udeľuje svoje milosti a ešte viac nám preukazuje svoje milosrdenstvo.“ Opakuje: „Keby som len mohla povedať kňazom ako ich Boh veľmi miluje a aký vznešený je ich stav!“ Nevernosť niektorých členov z kňazského radu ju znepokojovalo. Počas celého svojho života sa neprestala za nich modliť. 

Alžbeta vo svojich extázach videla veľkú zmenu politického režimu. Mnohokrát videla krvavé povstania, ktoré sa odohrajú v Paríži v roku 1848. Bola hlboko otrasená keď videla tieto boje a mnohých mŕtvych.

Modlila sa: „Ježišu, nakoľko som schopná chcem robiť zadosťučinenie za urážky a ukrutnosti, ktoré dostávaš od ľudí, najmä však za tých, ktorí sa Ti rúhajú.“

Čeliac týmto udalostiam, naliehavo prosila ľudí, aby sa modlili, konali pokánie a odvrátili sa od hriechov. Ešte viac ako predtým pochopila lásku Boha a ľudskú nevďačnosť.

„Kto by neuctieval túto Krv nekonečnej ceny! Kto by sa necítil zapálený láskou k Božskému Vykupiteľovi, ktorý ju vylial! Čo by som bola, keby som nebola vykúpená touto Božskou krvou! Kto tú všetku krv prelial zo žíl môjho Spasiteľa? Určite to bolo dielo lásky!“

Spoznala, že Boh nás nekonečne miluje, ale mnohí ľudia nemajú záujem o túto lásku. Také isté posolstvo dostala aj pokorná vizionárka Božského Srdca v Paray-le-Monial v roku 1675: „Pozri na toto Srdce, ktoré tak veľmi miluje ľudí, že sa vôbec nešetrí, a úplne vyčerpané a strávené sa stáva svedectvom lásky pre nich. A ako odplatu dostáva od mnohých ľudí iba nevďačnosť.“

Aj dnes sme svedkami prelievania krvi, násilia a vojen. Preto nás Matka Alfonza Mária pozýva robiť zadosťučinenie za viny a násilia a modliť sa za pokoj vo svete, v našich rodinách, a najmä v ľudských srdciach.

„Dotkni sa svojimi svätými ranami môjho srdca a prenikni svojou predrahou krvou moju dušu, aby kdekoľvek sa pozriem som videla iba môjho Božského ukrižovaného Pána a všetko čo uvidím bolo sfarbené jehou krvou.“

Neprestajne sa modlila za spásu duší: „Myslím iba na to, ako uskutočniť Božiu vôľu a trpieť z lásky. Jediná moja túžba je, aby všetci Boha lepšie poznali a aby bolo Božie meno oslávené všetkými ľuďmi.“

„O nekonečná láska, ktorá nám dávaš tento spasiteľný balzam! O balzam nekonečnej ceny prúdiaci z prameňa nekonečnej lásky! Daj, aby každé srdce a každý jazyk ťa chválil a Ti ďakoval teraz i vždycky!“ 

Viac o blahoslavenej Alfonze Márii Eppingerovej: www.alfonza-maria-eppinger.com

sr. Viannea Mareková SDR

Ilustračný obrázok: RAOUL AUGER z knihy AGNÈS RICHOMME: Matka Alfonza Mária