Vatikánske logo pre Rok zasväteného života

Oficiálne logo pre Rok zasväteného života, dielo maliarky Carmely Boccasile, zverejnila Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života dňa 8.októbra 2014. Logo cez symboly vyjadruje základné hodnoty zasväteného života. V ňom sa rozpozná „neustále pôsobenie Svätého Ducha, ktorý po stáročia rozmnožuje bohatstvo, plynúce z praktizovania evanjeliových rád prostredníctvom rôznych chariziem, a tak stále novým spôsobom sprítomňuje Kristovo tajomstvo v Cirkvi a vo svete, v čase i priestore“ (VC 5).

Symboly loga
Holubica nad vodami – holubica ako pôsobenie Ducha Svätého, prameňa života a inšpirátora kreativity.
Voda s mozaikovými tvarmi – poukazuje na komplexnosť a harmóniu ľudských a kozmických prvkov, ktoré Duch „oživuje“ podľa tajomného obrazu Boha, aby viedli k hosťujúcemu a plodnému stretnutiu, vedúcemu k novému stvoreniu.
Tri hviezdy – pripomínajú identitu zasväteného života vo svete ako vyznanie Trojice, znamenie bratstva a službu lásky. Vyjadrujú vzájomnosť a vzťahy trojičnej lásky, ktorú sa zasvätení každodenne učia vo svete žiť. Hviezdy pripomínajú aj tri znaky, ktorými byzantskí ikonopisci uctievajú Máriu, celú Svätú, Matku Božiu, prvú učeníčku Krista, vzor a patrónku každého zasväteného.
Mnohostranný glóbus – chce vyjadriť svet v jeho pestrosti ľudí, kultúr, ako potvrdzuje pápež František (pozri EG 236). Duch Svätý ho drží a vedie k budúcnosti. Je to pozvanie pre zasvätených, aby sa stali nositeľmi Ducha, aby boli autenticky duchovnými.

Význam slov

Vita consecrata in Ecclesia hodie
Evangelium, Prophetia, Spes

Slová loga dávajú dôraz na identitu a horizonty, skúsenosti a ideály, milosti a spôsoby, akým zasvätený život žil a naďalej žije v Cirkvi ako Božom ľude na púti národov a kultúr smerom k budúcnosti.
Evanjelium – základný zákon pre život nasledovania Krista, ktorý sa „javí ako osobitná forma účasti na prorockej úlohe Krista, ktorú Svätý Duch udeľuje celému Božiemu ľudu“ (VC 84).
Proroctvo – prorocký charakter zasväteného života. O jeho autentickej prorockej službe môžeme hovoriť, keď sa narodí z Božieho slova a živí sa ním, prijatým a žitým v rôznych okolnostiach života. Prejavuje sa v odvážnych zrieknutiach, v ohlasovaní nových Božích „navštívení“ a s možnosťami nových ciest pre aktualizovanie evanjelia v dejinách, vo vízii Božieho kráľovstva.
Nádej – pripomína záverečné dovŕšenie kresťanského tajomstva. Žijeme neisté časy, rozšírený nedostatok projektov širokých horizontov: nádej ukazuje svoju kultúrnu a sociálnu krehkosť, keď horizont je temný, pretože „Božie stopy sa zdajú zmazané“ (VC 85) „Zasvätené osoby sa svojimi charizmami stávajú znakom Svätého Ducha, ktorý ukazuje na novú budúcnosť, ožiarenú svetlom viery a kresťanskej nádeje. Eschatologické napätie prechádza do poslania, aby sa kráľovstvo šírilo už teraz“ (VC 27).

„A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5, 5). Zasvätení objímajú svet a stávajú sa pamäťou trojičnej lásky, mediátormi spoločenstva a jednoty, modliacimi sa strážcami na vrchole histórie, solidárnymi s človečenstvom v jeho starostiach a v tichom hľadaní Ducha.