Čo znamená byť rehoľníkom? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Niektorí si myslia, že vstúpiť do rehole znamená vstúpiť do klubu duchovne privilegovaných ľudí

Pozývame všetkých zasvätených, zapojiť sa do modlitieb za duchovné povolania. Na začiatok týždňa vám prinášame časť posolstva Svätého Otca Františka a návrhy modlitieb na tento týždeň. Spojme sa v modlitbe!

Ako veľmi si nás miloval, Otče dobrotivý, keď si „vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých“ (Rim. 8,32).

Vzdávanie vďaky by nemohlo byť vyjadrením synovskej vďačnosti, keby nebolo Ducha, ktorý v nás volá: „Abba, Otče“ (Rim 8, 15; Gal 4, 6). A zároveň, keby nebolo Ducha, nemohli by sme sa stať Ježišovými súčasníkmi

Asi jednou z najväčších súčasných výziev pre teológov na Slovensku je trpezlivá a systematická práca na ustálení exaktných teologických termínov v slovenčine, a to najmä v niektorých nových oblastiach teologickej vedy, medzi ktoré patrí aj teológia zasväteného života.

V predchádzajúcom článku sme uvažovali o Petrovi a o jeho dvoch obráteniach. Jeho cesta je cestou nás všetkých. Môže to mať rozličné podoby a rozličnú dynamiku, ale pravidlo dvoch obrátení zostáva. Pozrime sa teraz na toto pravidlo v živote ďalšieho z apoštolov, apoštola Pavla. Jeho cesta je trocha odlišná od cesty Petrovej, ale sú v nej tie isté …

Obrazok

Svätý Benedikt v svojej reguly a tradícia Cirkvi až do obnovy liturgie hodín II. Vatikánskym koncilom umiestnila Žalm 51 ako prvý v ranných chválach každého dňa. V dnešnej dobe sa tento žalm modlí vždy v piatok, v tradičný deň kajúcnosti, ako prvý v rámci ranných chvál, čím sa naznačuje spätosť s liturgickou tradíciou.  Na bohatstvo Dávidovej kajúcej modlitby sa pozrieme aspoň …

Duchovná cesta hovorí, že všetko sa dá zmeniť. Zmeniť však možno len to, čo prijímame a čo si všímame. Nebezpečenstvo vzniká, ak niekto nie je pripravený hľadieť na pravdu o sebe samom. Potom sa nedá na cestu vlastnej premeny, ale na cestu kompenzácie, ktorá ho povedie do slepej uličky. Sľuby poslušnosti, chudoby a čistoty Tri sľuby – …

Duchovná cesta hovorí, že všetko sa dá zmeniť. Zmeniť však možno len to, čo prijímame a čo si všímame. Nebezpečenstvo vzniká, ak niekto nie je pripravený hľadieť na pravdu o sebe samom. Potom sa nedá na cestu vlastnej premeny, ale na cestu kompenzácie, ktorá ho povedie do slepej uličky. Nie som magister novicov. Môžem hovoriť len …

Je evidentné, že je ťažké zvoliť si slobodne život v zasvätenej čistote. Ešte ťažšie je žiť ho na základe negatívneho alebo nedostatočne pozitívneho pohľadu na seba. Ako môže myslieť alebo obetovať seba samého navždy niekto, kto nezakúsil a nezažil lásku, ktorá vytvára pevný a istý základ pre prijatie vlastného ja? „Presiahnuť“ seba samého vo vzťahu s Bohom a s inými …