Sestry Martu a Máriu nám už predstavil evanjelista Lukáš. Presvedčil nás o Martinej aktivite i výkonnosti, a zároveň aj o Máriinej hĺbavosti a pozornosti k hosťovi. V aktuálnej stati evanjelista Ján dosvedčuje, že Marta sa na Ježišovo upozornenie pri poslednej návšteve neurazila. Naopak. Interiorizovala ho. Ukazuje ju, ako uvažuje v intenciách veriacej ženy, ktorá má na tú dobu vynikajúce poznanie: pred Ježišom …

Modly sú staré ako tento svet. Biblický človek bol nimi vďaka všetkým okolitým národom pokúšaný počas celých dejín spásy. Práve preto prvým princípom viery vyvoleného ľudu nebolo videnie, ale počúvanie. Takto Pán chránil ich srdcia od zobrazených falošných božstiev. Celé stáročia sa Izrael učil hľadať pravého, neviditeľného Boha v Písmach a vo vlastnom srdci …

Všimli ste si, že hladného najlepšie chápe hladný a smädného smädný? Počas poludňajšej páľavy sa pri Jakubovej studni stretli dvaja smädní. Bavia sa o vode. Ježiš ponúka vodu za vodu. A Samaritánka sa na tú jeho napokon chytí… V Palestíne sa za Ježišových čias používala dvojaká voda: dažďová, nahromadená do podzemných cisterien, a pramenitá, čistá, z hĺbok zeme. Tá …

Podľa evanjelií je Ježišova ľudská tvár taká bohatá, že sa v nej odráža mnoho biblických postáv. Čo je na biblických postavách krásne, hrdinské a šľachetné nachádzame zvrchovane aj v ňom. Akoby nás na plnosť jeho Božieho synovstva pripravovali počas celých dejín spásy.  Napríklad aj prítomnosť Mojžiša a Eliáša na Hore premenenia poukazuje na Ježišovu podobnosť s nimi: obaja proroci …

Pokúšaním diabol vyviedol prvých ľudí z raja na púšť života. Ježiš sa na púšti štyridsať dní pripravuje vyviesť z nej všetkých ľudí do skutočného života, do nebeského kráľovstva. Prví ľudia boli naplno v synovskom vzťahu k Bohu. Diablovi sa podarilo ich zmiasť a pomýliť. Pokušenie vždy tak funguje: zdanlivo chce uľahčiť, ale napokon všetko skomplikuje. Namiesto toho, aby sa …

„V tieto pôstne dni neobťažujte svoje svedomie hodovaním a opilstvom, ale postite sa. A vy, ktorí sa postíte aj počas celého roka, v tomto pôstnom čase navýšte dávku toho, čo už je pre vás samozrejmé.“[1] Augustínovo povzbudzovanie sa nekončí tu. Biskup z Hippo verí v pôstny projekt či plán kresťana, ktorý by mal sršať pokáním. Dodáva tieto slová: „Predovšetkým, …

Keď Pánov anjel zastavil Abraháma pri obetovaní Izáka, hneď na to zazrel v kroví zachyteného baránka na obetu. Náš otec viery  s dojatím nazval obetný vŕšok Pán vidí, v zmysle Pán sa stará. Niekedy sa nám zdá, že na podobný Boží zásah v našom živote musíme čakať akosi dlho. O túto skúsenosť s Božou Prozreteľnosťou sa s nami delí …

Buďte perfektní, ako je perfektný váš nebeský Otec? Nie, Božie slovo nepropaguje perfekcionizmus. Skúsenosť nás učí, že bezchybné správanie vlastne ani neexistuje, lebo čo je z istého hľadiska OK, z iného môže byť vedľa. Čo teda od nás Pán očakáva? Začnime od Adama. Prví ľudia boli dokonalí. Aj keď nemali internet, nič im nechýbalo. Ako muž a žena, …

Už v Starom zákone Boh vychovával človeka s veľkým rešpektom: Ak chceš. Vyber si: cestu života alebo cestu smrti. Múdrosť alebo hriech. Požehnanie, ak budeš poslúchať príkazy alebo kliatbu, ak pôjdeš za inými bohmi. Podstatou dôstojnosti každého človeka je, že si môže sám vybrať, čo chce, alebo nechce. Alebo presnejšie: prečo chce a prečo …

5.  nedeľa v období cez rok (Mt 5,13-16) Výroky o soli a svetle tejto nedele nadväzujú bezprostredne na blahoslavenstvá. Adresátmi blahoslavenstiev boli ľudia rôznymi spôsobmi troskotajúci. Takí, ktorí sa všelijako trápia, s ktorými nikto nepočíta, ľudia ktorých sa nik nezastane a sú vonkoncom bez vplyvu. A napriek tomu ich tento svet potrebuje ako svetlo a soľ! Už na začiatku Biblie …