Cesta so Zmŕtvychvstalým do Emáuz je studňou ľudskosti i spirituality. V kontexte zasväteného života sa ňou môžeme učiť prepotrebnému umeniu sprevádzania.

Ustanovenie sviatku Božieho milosrdenstva je síce liturgickou prvotinou tretieho tisícročia, ale milosrdenstvo nášho Boha sa zjavilo už v raji. Hriechom zmätených prarodičov náš Pán zaodel, oddelil od stromu života, aby nezostali v hriechu naveky, a prisľúbil im Záchrancu.

V centre evanjelia veľkonočnej nedele je hrob: úryvok Jánovho evanjelia ho spomína až sedemkrát. Ako to, že do neho možno vojsť, veď do čerstvého hrobu sa predsa nechodí?!

O Ježišovom utrpení nevieme veľa, zároveň však dosť na to, aby sme doň prenikli hlbšie. Evanjeliá svedčia, že ho nielen predvídal, ale mal o ňom vopred aj isté poznanie. Ak si dáme dohromady fakty o jeho umučení zo všetkých evanjelií, získame podrobný prehľad o skutočnostiach, ktoré musel pretrpieť: nevera, posudzovanie, zrada, depresívna agónia v Getsemani, zajatie, spútanie, opätovné vypočúvanie, …

Sestry Martu a Máriu nám už predstavil evanjelista Lukáš. Presvedčil nás o Martinej aktivite i výkonnosti, a zároveň aj o Máriinej hĺbavosti a pozornosti k hosťovi. V aktuálnej stati evanjelista Ján dosvedčuje, že Marta sa na Ježišovo upozornenie pri poslednej návšteve neurazila. Naopak. Interiorizovala ho. Ukazuje ju, ako uvažuje v intenciách veriacej ženy, ktorá má na tú dobu vynikajúce poznanie: pred Ježišom …

Modly sú staré ako tento svet. Biblický človek bol nimi vďaka všetkým okolitým národom pokúšaný počas celých dejín spásy. Práve preto prvým princípom viery vyvoleného ľudu nebolo videnie, ale počúvanie. Takto Pán chránil ich srdcia od zobrazených falošných božstiev. Celé stáročia sa Izrael učil hľadať pravého, neviditeľného Boha v Písmach a vo vlastnom srdci …

Všimli ste si, že hladného najlepšie chápe hladný a smädného smädný? Počas poludňajšej páľavy sa pri Jakubovej studni stretli dvaja smädní. Bavia sa o vode. Ježiš ponúka vodu za vodu. A Samaritánka sa na tú jeho napokon chytí… V Palestíne sa za Ježišových čias používala dvojaká voda: dažďová, nahromadená do podzemných cisterien, a pramenitá, čistá, z hĺbok zeme. Tá …

Podľa evanjelií je Ježišova ľudská tvár taká bohatá, že sa v nej odráža mnoho biblických postáv. Čo je na biblických postavách krásne, hrdinské a šľachetné nachádzame zvrchovane aj v ňom. Akoby nás na plnosť jeho Božieho synovstva pripravovali počas celých dejín spásy.  Napríklad aj prítomnosť Mojžiša a Eliáša na Hore premenenia poukazuje na Ježišovu podobnosť s nimi: obaja proroci …

Pokúšaním diabol vyviedol prvých ľudí z raja na púšť života. Ježiš sa na púšti štyridsať dní pripravuje vyviesť z nej všetkých ľudí do skutočného života, do nebeského kráľovstva. Prví ľudia boli naplno v synovskom vzťahu k Bohu. Diablovi sa podarilo ich zmiasť a pomýliť. Pokušenie vždy tak funguje: zdanlivo chce uľahčiť, ale napokon všetko skomplikuje. Namiesto toho, aby sa …

„V tieto pôstne dni neobťažujte svoje svedomie hodovaním a opilstvom, ale postite sa. A vy, ktorí sa postíte aj počas celého roka, v tomto pôstnom čase navýšte dávku toho, čo už je pre vás samozrejmé.“[1] Augustínovo povzbudzovanie sa nekončí tu. Biskup z Hippo verí v pôstny projekt či plán kresťana, ktorý by mal sršať pokáním. Dodáva tieto slová: „Predovšetkým, …